Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

มอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

   

  วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๔  นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาพะเยา และนายประสาท  ชาวเวียงได้ไปส่งพระสงฆ์เพื่อไปรับประกาศบัตรประโยค ๑-๒  และพัดยศ  ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

พระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคจำนวน ๒๒๕ รูป และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ จำนวน ๔๑๖ รูป รวม ๖๔๑  รูป แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่พระสงฆ์สอบบาลีธรรม

โดยมีนายกนก แสนประเสริฐ ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.พศ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ให้โอวาสว่า ขอให้ทุกคนได้ใช้ปัญญา ไต่ตรองพิจารณา ดูเหตุและผล ในการดำเนินงานทุกอย่างของพระพุทธศาสนา ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ในส่วนของจังหวัดแพร่ มี นายชวน ศิรินันท์พร  ผวจ. พร้อมหัวหน้าราชการต่าง ๆ ที่ได้รับเชิญ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธี นอกจากนี้มี ผอ. พศจ.หรือผู้แทนรวม ๑๖ จังหวัด ได้นำพระภิกษุสามเณรในแต่ละจังหวัด มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ซึ่งงานพิธีดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกประการ สำหรับภัตตาหารเพลทางวัดพระธาตุช่อแฮ ได้จัดถวายพระสงฆ์สามเณรที่มาในงานได้ฉันอย่างทั่วถึง รวมทั้งคณะสงฆ์อำเภอต่าง ๆ ได้นำอาหารมาตั้งโรงทานเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานด้วย