Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home พุทธประวัติ วันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๗๐ หน่วยงาน 

 

บริการสารสนเทศ