Get Adobe Flash player
Home บัญชีรายชื่อพระธรรมทูตประจำจังหวัด(สายที่ 4)

บัญชีรายชื่อพระธรรมทูต

รายชื่อพระธรรมทูต สายที่ ๔  ฝ่ายปฏิบัติการ จังหวัดพะเยา จำนวน ๓๘ รูป


ที่ ชื่อ ฉายา อายุ พรรษา วิทยฐานะ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ปีที่อบรม หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ. อื่นๆ
พระครูวิมลสารคุณ เขมโก ๕๐ ๒๕ เอก
กศ.ม. ดอนไชย ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๓๗ ชื่อเดิม พระอธิการพลชัย
พระครูพิสุทธิ์พัฒนานุกูล อาภสฺสโร ๖๒ ๒๖ เอก

แวนวัฒนา เชียงบาน เชียงคำ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๓๖
พระครูสุนทรบุญนิวิฐ
จิตฺตสํวโร
๔๘ ๒๘ เอก
พธ.บ. ไทยสุภาพ เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา อ.ต.ว.ปี ๓๘
พระครูวิธานนิมมานกิจ ฐิตธมฺโม ๕๑ ๓๐ เอก
กศ.ม. ศรีเมืองมูล ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๓๘
พระครูอุปถัมภ์ธรรมวงศ์ ธมฺมวํโส ๒๕ เอก

ป่าคาใหม่ ควร ปง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๓๘ ชื่อเดิม พระสมุห์เสาร์
พระครูพิศาลสรกิจ อคฺควณฺโณ ๔๖ ๒๖ เอก
Ph.D. ห้วยทรายขาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา อ.ต.ว.ปี ๓๘ เดิมชื่อ พระไพฑูรย์
พระครูอดุลวุฒิกิจ ขนฺติโก ๔๖ ๒๑ เอก

พญาลอ ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา อ.ต.ว.ปี ๔๐
พระชัยพร ธีรปญฺโญ ๕๗ ๑๐ เอก

โพธาราม ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๔๐
พระครูสุทัศน์นพกิจ จนฺทรํสี ๕๑ ๓๐ เอก
ปว.ช. ดงบุญนาค บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๔๙/๒
๑๐ พระครูสีลจันทโพธิ จนฺทสีโล ๔๓ เอก
พธ.บ. ทุ่งต้นศรี ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๔๙/๒ เดิมชื่อพระปลัดจักรกริศน์
๑๑ พระครูวิทิตพัฒนคุณ ฐิตปุญฺโญ ๕๒ ๓๐ เอก
พธ.บ. ดอนมูล ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๔๙/๒
๑๒ พระครูสุตปุญโญภาส ฐิตปุญฺโญ ๔๐ ๑๗ เอก พธ.บ. ปงสนุก บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา อ.ต.ว.ปี ๔๙/๒
๑๓ พระครูวิสุทธิ์สิริวัฒน์ สิริธโร ๔๘ ๒๘ เอก ๑-๒
วังเค็ม เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๔๙/๒
๑๔ พระครูเกษมธรรมโฆสิต กิตฺติวณฺโณ ๔๘ ๒๕ เอก
พธ.บ. พระธาตุจอมไคร้ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา อ.ต.ว. ปี ๕๐/๑
๑๕ พระครูพิพิธวุฒิการ ขนฺติโก ๔๒ ๒๑ เอก
พธ.บ. แม่สุก แม่สุก แม่ใจ พะเยา อ.ต.ว. ปี ๕๐/๑
๑๖ พระครูสุนทรพัฒนคุณ จนฺทวโร ๕๗ ๓๗ เอก

ศรีดอนชัย ปง ปง พะเยา อ.ต.ว. ปี ๕๐/๑
๑๗ พระครูโกวิทมงคลการ ธีรปญฺโญ ๓๘ ๑๘ เอก
พธ.บ. ศรีมงคล น้ำแวน เชียงคำ พะเยา อ.ต.ว. ปี ๕๐/๑
๑๘ พระครูสุชาติธรรมานุรักษ์ อคฺคธมฺโม ๔๕ ๒๔ เอก
พธ.บ. ศรีดอนตัน บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา อ.ต.ว. ปี ๕๐/๑
๑๙ พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ กิตติวณฺโณ ๓๙ ๑๙ เอก
พธ.บ. สันต้นผึ้ง แม่อิง ภูกามยาว พะเยา อ.ต.ว. ปี ๕๐/๒ ชื่อเดิมพระปลัดพัฒน์พงศ์
๒๐ พระเสน่ห์ ธมฺมธโร ๔๘ ๑๙ เอก
พธ.บ. โพธาราม ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา อ.ต.ว.ปี๕๑/๑
๒๑ พระสมุห์วชิระ วชิรปญฺโญ ๓๕ ๑๕ เอก ๑-๒ พธ.บ. หลวงราชสัณฐาน เวียง เมือง พะเยา อ.ต.ว.ปี๕๑/๑
๒๒ พระปลัดสมโภช สีลสุโภ ๓๕ ๑๕ เอก
พธ.บ. ศรีบุญชุม ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา อ.ต.ว.ปี๕๑/๑
๒๓ พระครูวิสุทธิวรการ สุทฺธจิตฺโต ๔๐ ๑๙ เอก
กศ.ม. เมืองอิงหลวง แม่อิง ภูกามยาว พะเยา อ.ต.ว.ปี๕๑/๑
๒๔ พระครูอาชวพิมล อุชุจาโร ๓๔ ๑๔ โท

แม่กาโทกหวาก แม่กา เมือง พะเยา อ.ต.ว.ปี๕๑/๑ เดิมชื่อ พระอธิการชินพันธ์
๒๕ พระมหาพุฒิพงศ์ ปญฺญาวุโธ ๔๘ ๒๔ เอก
หย่วน หย่วน เชียงคำ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๒/๑
๒๖
พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ
จิรวฑฺฒโน
๔๒ ๑๗ เอก
พธ.บ. ต๊ำม่อน บ้านต๊ำ เมือง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๔ จร.
๒๗ พระครูประดิษฐ์ธรรมสุนทร ฐิตธมฺโม ๔๓ ๒๓ เอก
พธ.บ.,คม. แก ป่าสัก ภูซาง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๔ จร.
๒๘ พระอธิการหนุ่ย ฐิติสมฺปนฺโน ๓๗ ๑๗ เอก
นบ. ก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๕ จร.
๒๙ พระอธิการวิเศษ ธมฺมธโร ๕๕ เอก

ปางป้อม ลอ จุน พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๕ จร.
๓๐
พระมหาพิพิธวุฒิการ
ฐานวุฑฺโฒ
๓๐ ๑๐ เอก ๑-๒ ศษ.ม. บุญเกิด จุน จุน พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๖/๑ ชื่อเดิม พระสมุห์ พิพิธวุฒิการ, เลข.จอ.
๓๑ พระปลัด สุรชัย เตชปญฺโญ ๓๕ ๑๕ เอก
ศศ.ม. หัวข่วงแก้ว เวียง เมือง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๖/๑ เลข.รจอ.
๓๒ พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ ๓๐ ๑๐ เอก
พธ.ม. สังคหะราษฎร์ นาปรัง ปง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๖/๑ จร.
๓๓ เจ้าอธิการสงกรานต์ โชติปญฺโญ ๔๒ ๒๐ เอก

ปงสนุก ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๗/๑ จร.,จต.
๓๔ พระสราวุธ จกฺกธมฺโม ๒๗ เอก

ปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๗/๑ เลข.จต.
๓๕ เจ้าอธิการชินวร ชินวโร ๓๓ ๑๒ เอก

บ้านโซ้ แม่นาเรือ เมือง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๗/๑ จร.,จต.
๓๖ พระอธิการธาดาพงษ์ สุธมฺโม ๔๘ ๒๑ เอก
ศน.ม. ไชยพฤษ ออย ปง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๗/๑ จร.
๓๗ พระครูอภัยวีรศาสก์ อภโย ๔๕ ๑๔ เอก
ศศ.ม. ห้วยเกี๋ยง ห้วยยางขาม จุน พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๗/๑ จร.
๓๘ พระสมุห์ณฐกันต์ ถิรจิตฺโต 41 15 เอก
พธ.บ. เมืองชุม แม่ต๋ำ เมือง พะเยา อ.ต.ว.ปี ๕๘หมายเหตุ - เมื่อพระธรรมทูตย้ายสังกัดจากจังหวัดเดิมไปอีกจังหวัดหนึ่ง ความเป็นพระธรรมทูตเป็นอันสิ้นสุดลง

- ผู้ที่ได้รับ(๑) วุฒิบัตรอบรมพระธรรมทูต  (๒) ใบตราตั้งพระธรรมทูต  (๓) บัตรประจำตัวพระธรรมทูต ทั้ง ๓ ประการนี้ถ้าไม่มีชื่อในทะเบียนขอได้แจ้งด้วยตนเองที่กองงานพระธรรมทูต

Smile แก้ไขข้อมูล โดย นางจุฑารัตน์  อุตศรี โทร. 081-6079751 หรือ 054-480163 โทรสาร 054-484839

บริการสารสนเทศ