Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากรนางสาวเกษสุดา ต.เจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยานายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา


นายประสาท ชาวเวียง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสุรเชษฐ์ เสนตระกูลชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์ ภาชนนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวดวงนภา แก้วปัญจะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายชยพล สีงาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นางปิยะพร คำจ้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
พนักงานขับรถ

นายสุริยงค์ ชำนาญปลา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางปราณิสา ฟูเฟือง
พนักงานทำความสะอาด


บริการสารสนเทศ