Get Adobe Flash player
Home โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากรนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยานายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา


นายประสาท ชาวเวียง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสุรเชษฐ์ เสนตระกูลชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์ ภาชนนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวดวงนภา แก้วปัญจะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางปิยะพร คำจ้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
พนักงานขับรถ

นายสุริยงค์ ชำนาญปลา
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางปราณิสา ฟูเฟือง
พนักงานทำความสะอาด


บริการสารสนเทศ