Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          “สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา มุ่งมั่นพัฒนา
และส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสนองงาน
คณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลพุทธศาสนิกชนใช้หลัก
พุทธธรรมพัฒนาคุภาพชีวิตอย่างมีความสุข และค้ำจุนสังคม
สู่สันติอย่างยั่งยืน”

บริการสารสนเทศ