Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และพศจ.พะเยา ร่วมมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และพศจ.พะเยา ร่วมมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง


วันที่ 17-19 กันยายน 2560 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ และร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับประเทศ  ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยมีคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านศีล 5 ดีเด่นทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับหน และระดับประเทศ


บริการสารสนเทศ