Get Adobe Flash player
Home โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แยกรายโรง ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
จังหวัด ..........พะเยา...........
ที่ ชื่อโรงเรียน        
จังหวัด  
นักเรียนเรียน ม.ต้น นักเรียนเรียน ม.ปลาย รวม จำนวนห้องเรียนม.ต้น จำนวนห้องเรียนม.ปลาย รวม นักเรียน ครูประจำ ครูบาลี ครูพิเศษ รวม เจ้าหน้าที่
ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งสิ้น อยู่ ไป รวม พระ คฤหัสถ์ รวม พระ คฤหัสถ์ รวม ทั้งสิ้น ชาย หญิง


ประจำ กลับ ภิกษุ ชาย หญิง ภิกษุ ชาย หญิง
1 โรงเรียนราชคฤห์วิทยา พะเยา 34 35 36 105 18 12 12 42 147 2 2 2 6 1 1 1 3 9 30 117 147 2 4 2 8 0 2 1 1 4 12 2 0
2 โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา พะเยา 14 20 36 70 27 17 8 52 122 1 1 1 3 1 1 1 3 6 2 122 124 1 2 2 5 1 0 2 1 3 9 0 0
3 โรงเรียนวัดโพธาราม พะเยา 9 23 11 43 5 10 6 21 64 1 1 1 3 1 1 1 3 6 5 59 64 3 3 0 6 0 0 2 1 3 9 0 1
4 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา พะเยา 45 39 29 113 21 14 9 44 157 2 2 2 6 1 1 1 3 9 9 148 157 2 0 7 9 0 8 2 3 13 22 0 0
5 โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา พะเยา 39 41 23 103 12 17 19 48 151 2 2 1 5 1 1 1 3 8 3 148 151 2 2 6 10 0 2 1 2 5 15 1 0
6 โรงเรียนวัดปัวดอย พะเยา 13 15 8 36 11 4 4 19 55 1 1 1 3 1 1 1 3 6 0 55 55 1 2 1 4 0 2 1 1 4 8 0 0
7 โรงเรียนวัดสุวรรณคณาฯ พะเยา 34 31 27 92 13 6 10 29 121 2 1 2 5 1 1 1 3 8 15 112 127 0 9 2 11 0 3 1 0 4 15 1 0
8 โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา พะเยา 19 21 22 62 12 9 10 31 93 1 1 1 3 1 1 1 3 6 5 88 93 4 3 5 12 0 0 0 0 0 12 2 0
9 โรงเรียนป่าแขมวิทยา พะเยา 10 8 19 37 0 0 0 0 37 1 1 1 3 0 0 0 0 3 2 35 37 3 1 2 6 0 3 1 0 4 10 0 0
รวมทั้งสิ้น 217 233 211 661 119 89 78 286 947 13 12 12 37 8 8 8 24 61 71 884 955 18 26 27 71 1 20 11 9 40 112 6 1
Smileแก้ไขข้อมูลในเว็บไซด์ โดย นางจุฑารัตน์  อุตศรี โทร 081-6079751 /054-480163

บริการสารสนเทศ