Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนโรงเรียนป่าแขมวิทยา จ.พะเยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนโรงเรียนป่าแขมวิทยา จ.พะเยา

สำหรับโรงเรียนป่าแขมวิทยา อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ในปีการศึกษา 2553 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนป่าแขมวิทยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียนรวม 34 รูป แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 รูป, มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 รูป และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 รูป

บริการสารสนเทศ