Get Adobe Flash player
Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนโรงเรียนป่าแขมวิทยา จ.พะเยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนโรงเรียนป่าแขมวิทยา จ.พะเยา

สำหรับโรงเรียนป่าแขมวิทยา อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ในปีการศึกษา 2553 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนป่าแขมวิทยา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียนรวม 34 รูป แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 รูป, มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 รูป และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 รูป

บริการสารสนเทศ