Get Adobe Flash player
Home วัดศรีจอมเรือง

วัดศรีจอมเรือง

วัดศรีจอมเรือง
**********************
วัดศรีจอมเรือง   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดศรีจอมเรืองหรือชาวบ้านเรียกกันว่า วัดจองคำ เป็นของชุมชนไทยใหญ่ (เงี้ยว)     ทั้งวิหารและกุฏิของพระสงฆ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่
 การเข้าไปนมัสการสิ่งศักดิ์ของวัดสามารถเดินทางตามทางหลวงซุปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา-งาว  เลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเขาเตี้ยใกล้ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา และพระตำหนักกว๊านพะเยา ประตูโขงของวัดเป็นศิลปะไทยใหญ่ เข้าไปภายในวัดมีศาลาการเปรียญหนึ่งหลังและมีอนุสาวรีย์เจ้าแม่กวนอิมเป็นที่บูชา ที่สำคัญ คือวิหารและพระอุโบสถเป็นหลังเดียวกัน ภายในมีพระพุทธรูปศิลปะล้านนา ลงรักปิดทองภายในวิหารติดกระจกเล็กๆลวดลายสวยงาม ด้านหลังอุโบสถ ก็จะเป็นเจดีย์ศิลปะใหญ่ มีซุ้มจรนำทั้งสี่ด้าน  ฐานกว้างยาวราวสัก ๒๐ เมตร
  ประวัติของวัดเขียนไว้     พ.ศ. ๒๔๔๒     เมืองพะเยาได้เกิดการจลาจลเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองในสมัยรัชการที่ ๕       ชาวพะเยาได้พากันหนีไปอยู่เมืองลำปาง หลังจากนั้น ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงพากันกลับมาบูรณะบ้านเมืองดังเดิม พวกไทยใหญ่ที่มาด้วยครั้งนั้น     ได้มาปฏิสังขรณ์วัดของตนเอง คือ วัดจองคำ  ขึ้นมาใหม่   โดยมีจองมูกร๊ง     จองส่งคำ
จองส่งอ่อง จองกู่ ลุงลายคำ ลุงมา เป็นประธาน แล้วไปนิมนต์พระพม่าจากลำปาง นับแต่นั้นก็จะมีพระสายพม่า มหานิกายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดจองคำตลอด ทำให้วัดนี้ได้กลายเป็นวัดไทยศิลปะพม่า และไทยใหญ่ ในท่ามกลางของชุมชนไทยใหญ่ที่มีวิถีชีวิตโดดเด่นเป็นของตนเอง
 วัดศรีจอมเรือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ ปัจจุบันก็ยังได้นิมนต์พระพม่ามหานิกายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส คือ พระครูสุจิณธรรมสาร


 

Доброе утро, Нюх, "Скачать книги славы сэ"раздался голос из зарослей травы на обочине.

Я Милбурн, "Скачать игру сталкер закон меченого игра"работаю на институт Доннерджека.

Мы как раз представляем службу Трудоустройства и Размещения "Гений страшной красоті скачать"Персонажей Античности, прибывающих в этот мир.

Более того, я проверил свидетельства о рождении и не нашел никаких упоминаний о нашем приятеле.

После того, как завод будет выведен на "Бесплатная игра длинные нарды скачать"орбиту, служащие фирмы с компьютерами останутся на Земле, в Пало-Альто, работая в обстановке, свободной от возможного заражения.

Тогда "Значение и принципы международных стандартов аудита"я тоже пройду, сказал "Значение бухгалтерской и финансовой отчётности в управлении организацией"Чиун.

Я не стану говорить "Значение и состав бухгалтерской (финансовой)отчетности. Требования, предъявляемые к ее показателям"с тобой, пока ты не попросишь "Значение и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования, предъявляемые к показателям финансовой отчетности"извинения.

Телефон прямой "Значение и учет безналичных расчетов"связи с президентом зазвонил "Значение и функции бухгалтерского баланса в системе бухгалтерской отчетности"снова.

Индейцы, лошади, пленники, добыча все исчезло.

Постараюсь "Значение и функции баланса в рыночной экономике"проскочить между "Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках и финансовых результатов в рыночной экономике"ними.

Это хорошо по крайней "Значение сегментной отчетности предприятия для внешних и внутренних пользователей в ПФ 'Ново-Ездоцкая' Яковлевского района"мере, Артур не пристрастился ни к "Значение учета и управления издержками в социально-культурной деятельности"какой химии.

บริการสารสนเทศ