Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ข้อมูลพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

ข้อมูลพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

 

รายชื่อพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา

ที่ ชื่อ ฉายา อายุ พรรษา วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วัดที่ปฏิบัติศาสนกิจ
น.ธ. ป.ธ. ป.ตรี ป.โท วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 พระโพธิญาณรังสี เมตฺตจิตโต 40 20 เอก
พธ.บ.
อนาลโยทิพยาราม สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
2 พระครูพิพิธสาธุการ ญาณวุฑฺโฒ 47 27 เอก
พธ.บ.
ป่าม่วง เจริญราษฏร์ แม่ใจ พะเยา
3 พระครูสมุห์สุวิทย์ กลฺยาณธมฺโม 32 12 เอก
พธ.บ.
ศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา พะเยา
4 พระครูสุเมธกิจจาทร สุเมธโส 37 16 เอก
พธ.บ. ศศ.ม. ศรีดอนตัน บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
5 พระชูกิจ สุขวฑฺฒโน 33 7 เอก
พธ.บ.
รัตนวนาราม ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา

Smileแก้ไขข้อมูล โดย นางจุฑารัตน์  อุตศรี โทร. 081-6079751 หรือ 054-480163 โทรสาร 054-484839

บริการสารสนเทศ