Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรม

ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรม

บัญชีสำรวจรายชื่อผู้ขอแต่งตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2551
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำสำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ อายุ พรรษา วัด ตำบล อำเภอ ระหัสฯ หมายเหหตุ
   น.ธ ป.ธ สามัญ       
1 พระครูนิปุณพัฒนกิจ อภิปุญโญ เอก - กศ.ม. 49 29 พระธาตุขิงแกง พระธาตุขิงแกง จุน 5615008-9952-1366 
2 พระครูวิจิตรพิพัฒนโกศล อภิวฑฺฒโน เอก - พธ.บ 38 18 เชียงบาน เชียงบาน เชียงคำ 5611008-9999-5665 
3 พระครูประภัศร์บุญญากร  เอก - พธ.บ 53 33 แช่แห้ง หย่วน เชียงคำ 5611008-1706-4532 
4 พระครูพิศาลศิลปกิจ ธมฺมทสฺสี เอก - พธ.บ 41 17 ปัวหล่าย สบบง ภูซาง 5611008-9852-2686 
5 พระครูมนูญจิตสังวร  เอก - ม.6 48 28 ดอนตัน สบบง ภูซาง 5611008-6924-7520 
6 พระมหาวิชัย สิรินฺธโร เอก 3 พธ.บ 30 10 ดอนมูล แม่ลาว  เชียงคำ 56110 
7 พระเอก กฺตปุญฺโญ เอก - พธ.บ 27 7 สนธิ์พัฒนา น้ำแวน เชียงคำ 5611008-9262-1798 
8 พระมหาจิตรการก์ อภิปุญฺโญ เอก 8 พธ.บ 39 19 สถาน ภูซาง ภูซาง 5611008-9266-9986 
9 พระมหากมล กมโล เอก 6 ม.6 24 5 สถาน ภูซาง ภูซาง 56110 
10 พระอธิการขจรศักดิ์ ปญฺญญาวชิโร เอก - พธ.บ 46 17 ปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง 5611008-1961-4057 
11 พระอธิการศรสุรินทร์ ขนฺติธโร เอก - พธ.บ 37 13 ทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง 5611008-4360-1977 
12 พระอธิการจินดา สุธีโร เอก - พธ.บ 35 15 ม่วงชุม ป่าสัก ภูซาง 5611008-6192-2836 
13 พระครูอดุลศีลวิมล ปุญฺญธมฺโม เอก - พธ.บ 45 25 ปัวเลี้ยววนาราม งิม ปง 5614008-1028-4844 
14 พระสมบูรณ์ สิริมงฺคโส เอก - พธ.บ 29 9 ใหม่น้ำเงิน งิม ปง 5614008-4806-5638 
15 พระอธิการประพันธ์ ปภสฺสรจิตฺโต เอก - พธ.บ 44 13 ตุ่น งิม ปง 5614008-6192-3762 
16 พระครูธีรชัยสิทธิ์ ธีรวโร เอก - พธ.บ 36 12 ดอนไชย งิม ปง 5614008-9950-7747 
17 พระนิคม อภิวฑฺฒโน เอก - พธ.บ 25 5 ดอนไชย งิม ปง 5614008-9910-5090 

บัญชีสำรวจรายชื่อผู้ขอแต่งตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2551
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำสำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ อายุ พรรษา วัด ตำบล อำเภอ ระหัสฯ หมายเหหตุ
   น.ธ ป.ธ สามัญ       
18 พระณรงค์ วชิรญาโณ เอก - พธ.บ 23 3 ดอนตัน ป่าซาง  ดอกคำใต้ 5612008-0126-5571 
19 พระณัฐวุฒิ ฐิตเมโธ เอก - พธ.บ 20 1 ดงสุวรรณ ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ 5612008-3153-8332 
20 พระเฉลิมพล อนุตฺตโร เอก - พธ.บ 24 4 งิ้วหงก บ้านปิน ดอกคำใต้ 56120 
21 พระเศรษฐพงศ์ ปภสฺสรจิตฺโต เอก - พธ.บ 25 5 บ้านทุ่ง ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ 56120 
22 พระปลัดทนงศักดิ์ จนฺทโก เอก - กศ.ม. 29 9 ศรีเมืองมาง บ้านมาง เชียงม่วน 5616008-6187-0522 
23 พระมหาจำรัส ฐิตปุญฺโญ เอก 3 พธ.บ 40 15 ปงสนุก บ้านมาง เชียงม่วน 5616008-6187-6359 
24 พระสรพงษ์ ธมฺมทินฺโน เอก - ม.6 57 5 ปิน เชียงม่วน เชียงม่วน 5612008-9559-7963 
25 พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย เอก - ศน.บ. 23 3 หลวง เชียงม่วน เชียงม่วน 56160 
26 พระครูวิสิฐวรคุณ กิตฺติโสภโณ เอก - กศ.ม. 39 20 ราชคฤห์ เวียง เมือง 5600008-1998-4442 
27 พระครูอุดมพัฒในภาส ปภาโส เอก - พธ.บ. 43 19 หัวข่วงแก้ว เวียง เมือง 56000 
28 พระจำเริญ อติธมฺโม เอก - พธ.บ 35 15 ต๊ำม่อน ต๊ำ เมือง 56000 
29 พระมหาเสน่ห์ ปุญฺญสมฺปนุโน เอก 5 พธ.บ 31 11 ตาลถ้อย แม่สุก แม่ใจ 56000 
30 พระแสนซน โชติปญฺโญ เอก - พธ.บ 33 13 เชียงหมั้น ดงเจน ภูกามยาว 56000 
31 พระครูพิบูลสารนิเทศ ฐิตสทฺโท เอก - พธ.บ 45 22 กิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน 5615008-4470-3080 
32 พระครูปลัดชูเกียรติ สุกิตฺติโก เอก - พธ.บ 37 17 ศรีอุโมงค์คำ เวียง เมือง 5600008-9556-3161 
33 พระครูวิจิตรกิจจานุกูล รตนโซโด เอก - พธ.บ 46 24 ศรีอุโมงค์คำ เวียง เมือง 56000 
34 พระครูอาทรนพกิจ กตปุญฺโญ เอก - พธ.บ 43 23 ศรีบุญเรือง บ้านสาง เมือง 56000 

บัญชีสำรวจรายชื่อผู้ขอแต่งตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2551
สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำสำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ อายุ พรรษา วัด ตำบล อำเภอ ระหัสฯ/ โทรศัพท์ หมายเหหตุ
   น.ธ ป.ธ สามัญ       
35 พระครูใบฎีกาบุญเลื่อน ฐิติญาโณ เอก - พธ.บ 41 22 ท่ากลอง บ้านใหม่ เมือง 56000 
36 พระสมุห์ วชิระ วชิรปญฺโญ เอก 1-2 พธ.บ 34 14 หลวงราชสัณฐาน เวียง เมือง 56000 
37 พระสุรชัย เตชปญฺโญ เอก - พธ.บ 30 10 หัวข่วงแก้ว เวียง เมือง 56000 

И "Дед максим песня скачать"вряд ли для самого смертельного врага ты "Песни по дороге с облаками скачать"могла изобрести более страшные муки!

Пульсация его тут же прекратилась, он вспыхнул "Последний герой игра"уже не серебристым, "Скачать adobe flash player для mozilla"а белым, как от накала, светом и пропал.

начал "Скачать фильмы хил"было Нишитцу, но тут глаза его блеснули.

Он вытянул шею и заглянул в дверь.

Вскинули пистолеты, прицелились, надавили на курки и головы стрелков отлетели прочь.

Ему на минутку показалось, что весьма полезным делом было "Книга панова скачать"бы подставить ее всю "Скачать музыка для беременных"как есть под мотор взлетающего реактивного самолета.

Как "Чертежи станков для холодной ковки"только эта мысль пришла ему на ум, он достал еще "олег кензов скачать я люблю тебя до слез"ломоть акульего мяса и, как прежде, "звуков скачать музыка"подвесил его над огнем.

Здесь, перед лицом павшего, "игры для мальчиков варкрафт"мы поклялись, что тот, кто отомстил за него, станет нашим "скачать мод для зова припяти"вождем.

Так точно, господин обер-лейтенант,-торжественно ответил Швейк.

Ты и "скачать бедную лизу"не догадываешься, кого хочешь ввести "безплатно скачать максим нежность"в свой дом и любить, "книга скачать книга роксолана"как родного сына!

Я думаю, вполне достаточно,-сказал председатель комиссии.

Я сам их "скачать вечная молодость"спросил, должен ли это подписывать, и, когда мне "скачать на телефон повторяющего кота"сказали подписать, я послушался.

บริการสารสนเทศ