Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home รายชื่อวัดในจังหวัดพะเยา

รายชื่อวัดในจังหวัดพะเยา

รายชื่อวัดในจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

อำเภอเมืองพะเยา
 
วัดไชยอาวาส ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดบุญยืน ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดภูมินทร์ ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดราชคฤห์ ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดลี ม. 2 ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดศรีอุโมงค์ดำ ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดหลวงราชสันฐาน ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง เมือง พะเยา 56000
วัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ เมือง พะเยา 56000
วัดเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ เมือง พะเยา 56000
วัดอินทร์ฐาน ตำบลแม่ต๋ำ เมือง พะเยา 56000
วัดเกษศรี ม. 7 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา 56000
วัดเชียงหมั้น ม. 1 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา 56000
วัดปุปอ(ปูปอ) ม. 3 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา 56000
วัดร่องปอ ม. 8 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา 56000
วัดรัตนวนาราม ม. 21 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา 56000
วัดศรีดอนชัย ม. 9 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา 56000
วัดสันป่าเหียง ม. 2 ตำบลดงเจน เมือง พะเยา 56000
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดบ้านซ่อน ม. 7 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา 56000
วัดบ้านโซ้ ม.2 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา 56000
วัดบ้านไร่ ม. 5 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา 56000
วัดพระธาตุภูขวาง ม. 6 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา 56000
วัดแม่นาเรือ ม. 10 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา 56000
วัดร่องคำ ม. 3 ตำบลแม่นาเรือ เมือง พะเยา 56000
วัดดอกบัว ม. 4 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา 56000
วัดตุ่นกลาง ม. 2 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา 56000
วัดตุ่นใต้ ม. 1 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา 56000
วัดทุ่งกิ่ว ม. 10 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา 56000
วัดสันกว๊าน ม. 8 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยลึก ม. 6 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยหม้อ ม. 5 ตำบลบ้านตุ่น เมือง พะเยา 56000
วัดขุนต๊ำ ม. 9 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัดต๊ำกลาง ม. 8 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัด๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ Page 190 of 282
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดต๊ำดอนมูล ม. 2 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัดต๊ำน้ำล้อม ม. 5 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัดต๋ำป่าลาน ม. 3 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัดต๊ำพระแล ม. 7 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัดต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน) ม. 6 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัดพระธาตุโป่งขาม ม. 10 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยเคียนเหนือ ม. 1 ตำบลบ้านต๊ำ เมือง พะเยา 56000
วัดต๋อมกลาง ม. 4 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดต๋อมดง ม. 5 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดต๋อมใต้ ม. 3 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดผาช้างมูบ ม. 1 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดแม่ต๋อมใน ม.7 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดร่องไผ่ ม. 10 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดร่องห้า ม. 1 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดสันป่าม่วง ม. 8 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดสันปูเลย ม. 3 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยทรายคำ ม. 8 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดอนาลโย ม. 16 ตำบลบ้านต๋อม เมือง พะเยา 56000
วัดกาดถี ม. 8 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดป่าฝาง ม. 2 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดพระธาตุภูขวาง ม.1 ม่วงคำ ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดมงคลคีรี ม. 10 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดม่วงคำ ม. 1 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดสันต้นแหน ม. 9 สันต้นแหน ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยแก้วหลวง ม. 3 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยทรายขาว ม. 6 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยทรายขาว ม. 7 ห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา56000
วัดอิงโค้ง(ดงยา) ม. 5 ตำบลห้วยแก้ว เมือง พะเยา 56000
วัดบ้านบัว ม. 7 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา 56000
วัดบุญโยง ม. 9 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา 56000
วัดแม่กาโทกหวาก ม. 4 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา 56000
วัดแม่กาไร่ ม. 6 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา 56000
วัดแม่กาหลวง ม. 3 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา 56000
วัดแม่กาห้วยเคียน ม. 2 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา 56000
วัดหม้อแกงทอง ม.1 ตำบลแม่กา เมือง พะเยา 56000
วัดท่ากลอง ม. 1 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา 56000
วัดบ้านโป่ง ม. 3 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา 56000
วัดบ้านเหยี่ยน ม. 7 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา 56000
วัดร่องไฮ ม. 5 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา 56000
วัดใหม่หลวง ม. 4 ตำบลบ้านใหม่ เมือง พะเยา 56000
วัดดอนมูล ม. 2 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา 56000
วัดดาวเรือง ม. 9 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา 56000
วัดบุญเรือง ม. 7 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา 56000
วัดพระธาตุดอยน้อย ม. 11 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา 56000
วัดร่องเข็ม ม. 6 ตำบลจำป่าหวาย เมือง พะเยา 56000
วัดเจดีย์งาม ม. 1 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา 56000
วัดเชียงทอง ม. 8 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา 56000
วัดดอกบัว ม. 7 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา 56000
วัดป่าแดงบุญนาค ม. 3 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา 56000
วัดป่าแดด ม.2 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา 56000
วัดป่าหนองหวี ม. 5 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา 56000
วัดร่องป่าเปา ม. 2 ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยผาเกี๋ยง ม.3 ห้วยผาเกี๋ยง ตำบลท่าวังทอง เมือง พะเยา 56000
วัดบ่อแฮ้ว ม. 5 ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา 56000
วัดแม่ใส ม. 2 ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา 56000
วัดร่องไฮ ม. 1 ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา 56000
วัดสันช้างหิน ม.7 สันช้างหิน ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา 56000
วัดสันป่าถ่อน ม. 6 ตำบลแม่ใส เมือง พะเยา 56000
วัดช้างหิน ม. 8 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา 56000
วัดต๊ำนกกก ม. 1 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา 56000
วัดต๊ำเหล่า ม. 2 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา 56000
วัดท่าจำปี ม. 5 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา 56000
วัดทุ่มท่า ม. 4 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยเคียน ม. 10 ตำบลท่าจำปี เมือง พะเยา 56000
วัดกำแพงหิน ม. 8 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดบ้านแม่ปืม ม. 6 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดป่าคา ม. 2 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดป่าตุ้ม ม. 4 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดโป่งเกลือ ม. 9 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดภูเงิน ม. 13 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดร่องคือ ม. 1 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดศรีบุญเรือง ม. 12 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดสันต้นหวีด ม. 7 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดสันทราย ม. 3 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดสันหมื่นแก้ว ม. 10 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดห้วยบง ม. 14 ตำบลแม่ปืม เมือง พะเยา 56000
วัดบ้านงิ้ว ม. 6 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา 56000
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา 56000
วัดสันบัวบก ม. 8 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา 56000
วัดสันเวียงใหม่ ม. 4 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา 56000
วัดสางเหนือ ม. 2 ตำบลบ้านสาง เมือง พะเยา 56000
วัดเมืองอิงหลวง ม. 2 ตำบลแม่อิง เมือง พะเยา 56000
วัดสันต้นผึ้ง ม. 6 ตำบลแม่อิง เมือง พะเยา 56000
วัดสั่นป่างิ้วงาม ม. 4 ตำบลแม่อิง เมือง พะเยา 56000
วัดสันป่าพาด ม. 5 ตำบลแม่อิง เมือง พะเยา 56000 
 
--------------------------------------------------------------------------------

อำเภอจุน
 
วัดกิ่วแก้ว ม. 4 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150
วัดกู่ผางลาง ม. 5 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150
วัดดอยกู่ไก่แก้ว(ดอยกู่ไก่) ม. 6 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150
วัดสันป่าก้าว ม.3 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150
วัดสันป่าสัก ม. 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150
วัดห้วยข้าวก่ำ ม. 1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150
วัดค้างหงษ์ ม. 3 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดจนหลวง ม. 2 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดดอนไชย ม.6 ดอนไชย ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดบ้านธาตุ ม. 16 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดบุญเกิด ม. 1 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดพระธาตุขิงแกง ม. 11 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดแม่ทะลาย ม. 9 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดแม่วังช้าง ม. 8 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดร่องดู่ ม. 5 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดสร้อยศรี ม. 7 ตำบลจุน จุน พะเยา 56150
วัดเชียงยืน ม. 4 ตำบลลอ จุน พะเยา 56150
วัดน้ำจุน ม. 5 ตำบลลอ จุน พะเยา 56150
วัดปางป้อม ม. 2 ตำบลลอ จุน พะเยา 56150
วัดร่องย้าง ม. 3 ตำบลลอ จุน พะเยา 56150
วัดศรีปิงเมือง ม. 1 ตำบลลอ จุน พะเยา 56150
วัดศรีเมืองชุม ม. 8 ตำบลลอ จุน พะเยา 56150
วัดปัจฉิมวาส ม. 3 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดพระธาตุบุญนาค ม. 7 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดพวงพยอม ม. 5 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดศรีจอมแจ้ง ม. 1 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดสักลอ ม. 2 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดสักสัน ม. 4 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดสันทราย ม. 7 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดหงส์หิน ม.6 พวงพยอมใหม่ ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดใหม่พัฒนา(สันกำแพง) ม. 8 ตำบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150
วัดประชาสามัคคี(พญาลอ) ม. 6 ตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 56150
วัดสันหลวง ม. 5 ตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 56150
วัดห้วยไคร้ ม. 1 ตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 56150
วัดห้วยงิ้ว ม. 2 ตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 56150
วัด๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ Page 198 of 282
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดบุญเรือง ม. 7 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา 56150
วัดปงสนุก ม. 8 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา 56150
วัดแผ่นดินทอง ม. 9 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา 56150
วัดฝั่งหมิ่น ม. 6 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา 56150
วัดศรีบุญชุม ม. 4 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา 56150
วัดห้วยเกี๋ยง ม. 5 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา 56150
วัดห้วยยางขาม ม. 2 ตำบลห้วยยางขาม จุน พะเยา 56150 
 

อำเภอเชียงคำ
 
วัดแช่แห้ง ม. 6 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนไชย ม. 5 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดแดนเมือง ม.7 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดนันตาราม(นันทาราม) ม. 5 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดบุญนาค ม. 8 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดบุญเรือง ม. 12 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดเปื๋อยเปียง ม. 3 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดพระธาตุสบแวน ม. 1 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดศรีบุญยืน ม. 9 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดแสนเมืองมา ม. 4 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหย่วน ม. 3 ตำบลหย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดก๊อซาว ม. 2 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา 56110
วัดก๊อน้อย ม. 1 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา 56110
วัดงุ้นพัฒนา ม. 9 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งกล้วย ม. 5 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งกว๋าว ม. 3 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปงใหม่ ม. 8 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา 56110
วัดสา ม. 6 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหัวนา ม. 7 ตำบลทุ่งกล้วย เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนตัน ม. 4 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดบัวหล่าย(ปัว) ม. 8 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปง ม. 7 บ้านปงหลวง ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดสบบง ม. 2 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหล่าย ม. 9 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหัวขัว ม. 5 ตำบลสบบง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนแก้ว ม. 6 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนไชย ม. 7 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนมูล ม. 8 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดร้องเชียงแรง ม. 1 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดศรีไฮคำ ม. 5 ตำบลเชียงแรง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดแก ม. 2 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งแขม ม. 9 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งติ้ว ม. 6 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดป่าสัก ม. 4 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดผาลาด ม. 7 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดพระธาตุภูซาง ม. 8 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดม่วงชุม ม. 12 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดสถาน ม. 5 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหนองเลา ม. 8 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดฮวก ม. 10 ตำบลภูซาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดกิ่วชมภู ม.6 กิ่วชมภู ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110
ัดใคร้ป่าคา ม. 3 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดผาลาด ม. 5 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดแม่ต๋ำ ม. 4 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดศรีกู่เอี้ยง ม. 7 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดศรีชุม ม. 1 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดศรีมงคล ม. 2 ตำบลน้ำแวน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดไชยพรม ม. 5 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนแก้ว ม. 9 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนไชย ม. 8 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทราย ม. 3 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปี้ ม. 1 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดพระแก้ว ม. 6 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดพระนั่งดิน ม. 7 พระนั่งดิน ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดล้า ม. 4 ตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งหล่ม ม. 6 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
ัดปัวแหลง ม. 2 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปัวใหม่ ม. 5 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
ัดฝายกวาง ม.1 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด ม.9 ใหม่เจริญไพร ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดแวนโค้ง ม. 8 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดศรีพรมบัวนาค ม. 3 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดสลาบ ม. 1 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหนอง ม.4 ตำบลฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดกว้าน ม. 6 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนเรือง ม. 8 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดบ้านปุ(ปุ) ม. 5 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดบุญยืน ม. 7 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปัวชัย ม. 4 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปิน ม. 9 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดร่องค้อม ม. 10 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดวังเค็มเก่า ม. 1 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดวังเค็มใหม่ ม. 2 ตำบลเจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 56110
วัดคุ้ม ม. 6 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนมูล ม. 4 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งรวงทอง ม.12 ทุ่งรวงทอง ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปางถ้ำ ม. 9 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดพระธาตุดอยคำ ม. 5 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดร้อง ม. 1 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดร่องส้าน ม. 8 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดร้องใหม่ ม. 3 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดสบสา ม. 5 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหนองร่มเย็น(หนอง) ม. 2 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดห้วยสา ม. 3 ตำบลร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 56110
วัดเชียงคาน ม. 7 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดเชียงบาน ม. 3 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทองแย้ม ม. 4 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งมอก ม. 2 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปางวัว ม. 1 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดแวนพัฒนา ม. 5 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดศรีบุญเรือง ม. 6 ตำบลเชียงบาน เชียงคำ พะเยา 56110
วัดกอก ม. 11 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอนมูล ม. 5 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งเย็น ม. 2 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา 56110
วัดน้ำมิน ม. 6 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา 56110
วัดบุบผาราม ม. 7 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา 56110
วัดผาลาด ม. 3 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา 56110
วัดวังถ้ำ ม. 8 ตำบลแม่ลาว เชียงคำ พะเยา 56110
วัดจำบอน ม. 7 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดดอยอิสาน ม. 2 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดนาเจริญ ม.6 นาเจริญ ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดเนินสามัคคี ม. 1 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดปางมดแดง ม. 9 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดสันปูเลย ม. 8 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหนองบัวเงิน ม. 5 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหล่ายพัฒนา ม. 3 ตำบลอ่างทอง เชียงคำ พะเยา 56110
วัดทุ่งควบ ม. 2 ตำบลทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 56110
วัดผาฮาว ม. 4 ตำบลทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 56110
วัดไร่แสนสุข ม. 3 ตำบลทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 56110
วัดหัวทุ่ง ม. 5 บ้านหัวทุ่ง ตำบลทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 56110
วัดไชยสถาน ม. 4 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดไทยสุภาพ ม. 5 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดบ้านปิน ม. 3 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดปงสนุก ม. 2 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดหลวง ม. 1 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดหล่ายทุ่ง ม. 6 ตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดทุ่งมอก ม. 5 ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดบ่อเบี้ย ม. 6 ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดป่าแขม ม. 4 ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
ัดศรีเมืองมาง ม. 1 ตำบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดท่าฟ้าใต้ ม.2 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดท่าฟ้าเหนือ ม. 1 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดทุ่งหนอง ม. 5 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดสระ ม. 3 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา 56160
วัดสระใต้ ม. 4 ตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา 56160 
 
--------------------------------------------------------------------------------

อำเภอดอกคำใต้
 
วัดดอนไชย ม. 9 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดทุ่งหลวง ม. 7 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดบุญเกิด ม. 4 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดบุญฮอม ม. 8 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดสะพานดำ ม. 10 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดสันกลาง ม. 1 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดสันช้างหิน ม. 7 ตำบลดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดจำปาหลวง ม.6 ทุ่งหลวง ตำบลดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดดอนเหล็ก ม. 5 ตำบลดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดบ้านทุ่ง ม. 4 ตำบลดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดบุญเรือง ม. 9 ตำบลดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดเทพวราราม ม.11 สันต้นเปา ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดพระธาตุจอมศีล ม. 11 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดพระธาตุแจ่โห้ว ม. 15 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดรัตนคูหาวนาราม ม. 11 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดศรีปันต้น ม. 6 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดสุวรรณคูหา ม. 1 ตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดงิ้วหงก ม. 7 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดต้นต้อง ม. 6 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดทุ่งกาไชย ม. 12 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย ม. 3 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา56120
วัดศรีดอนมูล ม. 2 ตำบลบ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดทุ่งต้นศรี ม. 1 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดแท่นคำ ม. 10 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดเนินสมบูรณ์วนาราม ม. 12 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดบุญชุม ม. 6 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดป่ากล้วยงาม ม. 2 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดพระธาตุจอมไคร้ ม. 10 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดสถิตย์ธัมมาราม ม. 11 ตำบลห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดจำไก่ ม. 6 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดพระธาตุจำไก่ ม. 6 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ม. 9 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดร่องชมภู ม. 7 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัด๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ Page 209 of 282
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดราษฎร์บำรุง ม.5 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดศรีสำราญ ม. 5 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดห้วยทรายเลื่อน ม. 3 ตำบลสันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดดอนตัน ม. 8 ตำบลป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดศรีเมืองมูล ม. 7 ตำบลป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดไชยมงคล ม. 7 ตำบลหนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดแม่พริกเทพนิมิตร ม. 5 ตำบลหนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดศรีล้อม ม. 8 ตำบลหนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดกองแล ม.6 กองแล ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดดงสุวรรณ ม.1 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดปงสนุก ม. 8 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดศรีบุญยืน ม. 9 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดสันป่าสัก ม.10 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดสุขเกษม ม. 7 ตำบลดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดบุญโยชน์ ม. 6 ตำบลสว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดศรีชุม ม. 8 ตำบลสว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลสว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา 56120
 


--------------------------------------------------------------------------------

อำเภอปง
 
วัดค่าไพบูลย์ ม. 16 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดดอนมูล ม. 2 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดดู่ ม. 3 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดทัศนาราม ม. 4 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดบุญเรือง ม. 9 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดพระธาตุดอยหยวก ม. 6 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดม่วง ม. 5 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดแม่จั๊วะ ม. 10 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย) ม. 11 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดห้วยสิงห์ ม. 1 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดใหม่บ้านบอน ม. 7 ตำบลปง ปง พะเยา 56140
วัดควรดง ม. 1 ตำบลควร ปง พะเยา 56140
วัดป่าคา ม.3 ป่าคา ตำบลควร ปง พะเยา 56140
วัดป่าคาใหม่ ม. 13 ตำบลควร ปง พะเยา 56140
วัดวังบง ม. 7 ตำบลควร ปง พะเยา 56140
วัดสีพรม ม. 4 ตำบลควร ปง พะเยา 56140
วัดแสะ ม.11 ตำบลควร ปง พะเยา 56140
วัดใหม่ดอนมูล ม. 2 ตำบลควร ปง พะเยา 56140
วัดไชยพฤกษ์ ม. 8 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดดอนแก้ว ม. 2 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดดอนเงิน ม. 1 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดดอนไชย ม. 3 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดบ้านหลวง ม. 6 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดฝายแก้ว ม. 7 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดแม่ทาย ม. 9 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดสงเคราะห์ราษฎร์ ม. 7 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดหนองขวง ม. 10 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดหล่าย ม. 4 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดใหม่ต้นฝาง ม. 5 ตำบลออย ปง พะเยา 56140
วัดเก้าเงา ม. 15 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดควร ม. 3 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดดอนไชย ม. 4 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดทุ่งแต ม. 1 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดนาดอ ม. 17 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดน้ำฮาก ม. 16 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดบ้านตุ่น ม. 14 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดบ้านเลี้ยว ม. 10 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดบ้านแฮะ ม. 11 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดแบ่ง ม. 5 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดปัว ม. 6 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดปัวดอย ม. 10 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดปางผักหม ม. 7 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดป่าแดง ม. 5 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดสันกลาง ม. 8 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดหนองบัว ม. 2 ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดใหม่น้ำเงิน ม. 18 ต้า ตำบลงิม ปง พะเยา 56140
วัดดอนแก้ว ม. 4 ตำบลนาปรัง ปง พะเยา 56140
วัดนาปรัง ม. 1 ตำบลนาปรัง ปง พะเยา 56140
วัดบุญยืน ม. 2 ตำบลนาปรัง ปง พะเยา 56140
วัดสังคหะราษฎร์ ม. 3 ตำบลนาปรัง ปง พะเยา 56140
วัดนาอ้อม ม. 5 ตำบลขุนควร ปง พะเยา 56140
วัดน้ำปุก ม. 9 ตำบลขุนควร ปง พะเยา 56140
วัดน้ำแป้งพนาราม ม. 14 ตำบลขุนควร ปง พะเยา 56140
วัดผาตั้ง ม. 6 ตำบลขุนควร ปง พะเยา 56140
วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม) ม. 8 ตำบลขุนควร ปง พะเยา 56140
วัดห้วยขุ่น ม. 10 ตำบลขุนควร ปง พะเยา 56140
 


--------------------------------------------------------------------------------

อำเภอแม่ใจ
 
วัดศรีดอนแก้ว ม. 10 ตำบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดศรีบังวัน ม. 8 ตำบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดศรีสุพรรณ ม. 1 ตำบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดสีมา ม. 2 ตำบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดฝายหิน ม. 6 ตำบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130
วัดโพธาราม ม. 2 ตำบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130
วัดศรีบุญชุม ม.5 ป่าสัก ตำบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130
วัดศรีบุญเรือง ม. 7 ตำบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130
วัดตาลถ้อย ม. 3 ตำบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดปันเจิง ม. 5 ตำบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดแม่สุก ม. 2 ตำบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดแม่สุกธาตุ ม. 9 ตำบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดป่าแฝกกลาง ม. 2 ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดป่าแฝกใต้ ม. 5 ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดป่าแฝกเหนือ ม. 3 ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดแม่เย็นใต้ ม. 1 ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดหนองสระ ม.6 หนองสระ ตำบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 56130
วัดดงบุญนาค ม.7 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130
วัดดงอินตา ม. 6 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130
วัดปทุมทอง ม. 2 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130
วัดพระธาตุจำม่วง ม. 9 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130
วัดศรีดอนตัน ม. 3 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130
วัดศรีดอนมูล ม. 5 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130
วัดสันกำแพง ม. 8 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130
วัดเหล่าธาตุ ม. 4 ตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130
วัดป่าม่วง ม. 5 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดพระธาตุมุงเมือง ม. 6 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดศรีเกิด ม. 4 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดสันดอนแก้ว ม. 8 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดสันสลี ม. 7 ตำบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 56130
วัดหนองลาว ม.4 ตำบลห้วยแก้ว กิ่ง อ.ภูกามยาว พะเยา 
 

http://www.angelfire.com/nm/analai2/payao.html

Я "Ты победил" снова работаю если это "Микромагнитоэлектроника" можно назвать работой.

Но ты же не "Шашлык ароматный пряный вкусный" сможешь украсть "Боевая машина любви" лодку, Хью.

Меня тут посетила "Мумии и пирамиды" кое-какая мыслишка, проговорил Драм "Рыбак из Внутриморья" и включил голографический альбом "Успех не зрелищный спорт" на своем столе.

Однако, сударь, "Айкидо Основы Принципы Техники" вы метите довольно высоко!

Когда зрачки "Россия Сталин Сталинград Великая Победа и великое поражение" сфокусирова-лись на Чиуне, все "Коммерческое право России Учебно-метод. комплекс" лицо ожило.

Для начала я собираюсь уплыть отсюда,-сказал Фауст.

บริการสารสนเทศ