Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปการประชุม มส. ครั้งที่ 16 วันที่ 30 กค.52

สรุปการประชุม มส. ครั้งที่ 16 วันที่ 30 กค.52

  สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16 
  วันที่ 30 กรกฏาคม 2552

๒.๔ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยาจำนวน ๖ แห่ง คือ
        ๑) แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
        ๒) แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
        ๓) แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
        ๔) แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดแสนเมืองมา ตำบลมาง อำเภอเชียงคำ
        ๕) แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
        ๖) แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ

บริการสารสนเทศ