Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


บริการสารสนเทศ