Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ประชุมเจ้าคณะอำเภอ และพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร

การประชุมเจ้าคณะอำเภอ และพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร 
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น.  
                สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพะเยา  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา จัดประชุมเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และพระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร
 เพื่อพิจารณาผลงานและสรุปผลการเผยแผ่พระธรรม ว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์
อย่างไรบ้าง และจะพัฒนาการเผยแผ่ธรรมอย่างไรบ้าง    เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
แจ้งในที่ประชุมว่าขอให้พระธรรมทูตเก็บผลงานของตนเองไว้     เริ่มบันทึกไว้
ทุกครั้งที่มีกิจกรรมแล้วให้เจ้าคณะอำเภอสรุปผลงานพระธรรมฑูตแต่ละอำเภอ
แจ้งสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ นอกจากนั้น แล้ว      แจ้งว่าสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์    เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ    วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ
กองงานพระธรรมฑูตให้นโยบายไว้ 3 ประการ คือ

                 1. ให้ธรรม 2.ให้ทาง 3.ให้วาง 
                  หมายถึง
                 1. ให้ธรรม มุ่ง สามัคคี, อริหิงสา
                 2.ให้ทาง มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาอาชีพ
                 3. ให้วาง มุ่ง เว้น เลิก ละ ลด ศีล 5