Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ฯ ในระดับประเทศ

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ฯ ในระดับประเทศ

                        พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อิททปญฺโญ) รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา ได้รับโล่รางวัล เนื่องจากได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ฯในระดับประเทศ ...ด้านการสนับสนุน ช่วยเหลือ อุปถัมภ์ บริหารจัดการ และขับเคลื่อนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริการสารสนเทศ