Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ครบรอบ 7 ปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                         

          ค.วันสถาปนาครบ 7 ปี สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ

สํานักงานพระ พุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เป็นหน่วยงานราชการไม่สังกัดกระทรวงใด อยู่ภายในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกำกับดูแลแทน

  

                 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา

นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินภารกิจด้านพระพุทธศาสนาสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ บริการประชาชนอย่างเข้มแข็ง บังเกิดผลลัพธ์ ดังนี้

พ.ศ.2546 เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามแนวศีลห้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนเป็นคนดี สังคมมีภูมิคุ้มกัน

พ.ศ.2547 เน้นนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชน คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา
 


พ.ศ.2548 เน้นการส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรพระพุทธศาสนา

พ.ศ.2549 เน้นนำหลักธรรมเข้าถึงประชาชน ผ่านสื่อและเครื่องมือที่หลากหลาย

พ.ศ.2550 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยึดหลักการทำงาน 3 แนวทางคือ 1.ตามแนวทางพระราชดำริต่างๆ 2.ตามแนวทางของมหาเถรสมาคม (มส.) 3.ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำให้มีความสอดคล้องกัน

อีกทั้งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างสมภาคภูมิ และพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ และศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

การดำเนินงานในโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใต้การบริหารองค์กรโดยนางจุฬารัตน์ บุณยากร สรุปได้ดังนี้

1.พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินงานต่างๆ เช่น โครงการบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ โดยอุดหนุนบูรณะหรือสมทบสร้างเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม อุดหนุนบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุ วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น อุทยานการศึกษาในวัด และปลูกสมุนไพรในวัด หรือโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมของเจ้าคณะปกครองสงฆ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะสงฆ์ในพื้นที่ เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไป
 


2.พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินงานโครงการ คือ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือจัดโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล เพื่ออบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษาให้รู้ถึงความรับผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจ มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในศาสนธรรมสำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต เป็นต้น

3.ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี เพื่อพัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นศาสนทายาทที่ดี หรือโครงการเงินอุดหนุนการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นต้น

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า "ในปี งบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อสนองงานมหาเถรสมาคมและรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏเป็นที่น่าพอใจ"

"ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐในโอกาสอันสำคัญยิ่ง กล่าวคือได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น

"โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์และความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง"