Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร

มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร

        ด้วยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น.ได้รับเกียรติ
จาก ภญ. จิราภรณ์ หาญธัญพงษ์ เภสัชกร และนางจิราภรณ์ วิรัตน์เกษม
เจ้าพนักงานเภสัชกร โรงพยาบาลพะเยา     ให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร จำนวน  3  รูป  จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)ซึ่งเป็นนักเรียน
วัดปัวดอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบทุนการซึ่งเป็นนักเรียนวัดปัวดอย
อำเภอปงจังหวัดพะเยา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
และคณะสงฆ์จังหวัด ขอขอบคุณท่านใจบุญทั้งสองท่าน  มา ณ โอกาสนี้

บริการสารสนเทศ