Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม       
เขียนโดย manager    

                   
             
          นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของ     ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาระหว่างวันที่  8 - 10 เมษายน 2553 มีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 204 คน ณสำนักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโย
ทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และมีผู้ที่ได้รับ
พิจารณาให้เป็นแกนนำจะเข้าอบรมระดับภาค จำนวน 20 คน คือ

   รายชื่อแกนนำโครงการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม
  และจรรยาบรรณ  ของผู้ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล                         ตำแหน่ง        โรงเรียน          สังกัด                          เบอร์โทรศัพท์

๑ นายกมล   หทัยดำรงค์วิทยา ผู้อำนวยการ   ร.ร.บ้านไร่อ้อย สพท.พะเยา    เขต ๑  ๐๘-๔๒๓๕-๙๒๕๘ ประธาน
๒ นายจำนงค์  จันแปงเงิน ผู้อำนวยการ         ร.ร.อนุบาลภูซาง สพท.พะเยา เขต ๒  ๐๘-๙๙๕๓-๕๒๐๐ รองประธาน
๓ นางเกษริน    สุขตัว ครู วิทยาลัยเทคนิค      อาชีวะศึกษา                                                           รองประธาน
๔ นางวัชรา   ชูเกษ ครู ค.ศ. ๒                   ร.ร. บ้านปาง สพท.พะเยา      เขต ๑      ๐๘-๙๕๕๙-๘๓๓๒ กรรมการ
๕ นางกัญชพร   เผ่าฟู ครู ค.ศ. ๒                 ร.ร.บ้านสันป่างิ้ว สพท.พะเยา  เขต ๑  ๐๘-๕๖๒๓-๔๒๕๔ กรรมการ
๖ นางสุภลัคน์   จอมโพธิ์ ครู  ค.ศ. ๒   ร.ร.พะเยาประสาธน์วิทย์ สพท.พะเยา  เขต ๑  ๐๘-๖๑๘๗-๓๓๒๕ กรรมการ
๗ นางพยอม   สุระวงศ์ ครู ค.ศ. ๒   ร.ร.พะเยาประสาธน์วิทย์ สพท.พะเยา  เขต ๑      ๐๘-๖๑๘๗-๓๓๒๕ กรรมการ
๘ นายเสถียร   จุลพงษ์ รอง ผอ. -                                   สพท.พะเยา  เขต ๑                                 กรรมการ
๙ นางกิตติมา  จันทร์บรรจง ศึกษานิเทศน์ -                      สพท.พะเยา  เขต ๑ ๐๘-๒๓๘๙-๕๔๐๐ ผู้ประสานงาน สพท.๑
๑๐ นางกิ่งษร   เปาวัลย์ ครู ค.ศ. ๓          ร.ร.บ้านหนองท่าควาย สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๗๐๖-๘๑๒๔ กรรมการ
๑๑ น.ส. นิภาลัย  แรกข้าว                  ครู ค.ศ. ๒ ร.ร. บ้านแฮะ สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๘๘๓-๕๒๗๒ กรรมการ
๑๒ นางเกษร   นามวงศ์            รอง ผอ. ร.ร.ฝายกวางวิทยาคม สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๔๘๒๐-๗๒๗๙ กรรมการ
๑๓ นายสำราญ  เย็นใจ             ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านแวนโค้ง สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๙๕๐-๐๗๖๔ กรรมการ
๑๔ นางกมลวรรณ   ไชยมงคล ครู ค.ศ. ๓ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่ง สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๓๘๖-๖๒๔๐ กรรมการ
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
๑๕ น.ส. อำพร  วงศ์ใหญ่               อ. ร.ร.ชุมชนบ้านเชียงบาน สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๙๔๓๐-๘๐๗๒ กรรมการ
๑๖ นางพิสุทธา  ชัยชนะ - - สพท.พะเยา                         เขต ๒ ๐-๕๔๔๒-๑๑๕๑ ผู้ประสานงาน สพท.๒
๑๗ นางวิไล   เสาร์จร ครู ค.ศ. ๓           ร.ร. บ้านท่าฟ้าใต้ สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๙๕๑-๙๐๕๒ กรรมการ
๑๘ นายโอภาส  จักรเทพวงศ์ ครู ค.ศ. ๒  ร.ร. ผาช้างมูบ สพท. พะเยาเขต ๑ ๐๘-๙๓๗๑-๒๙๙๐ เลขาฯ
๑๙ ผอ.ประเสริฐ  แนวหลาน ผอ.กองการศึกษา - เทศบาลเมืองพะเยา  ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐ นางจินดา   หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนา  - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ๐๘-๑๐๒๗-๔๒๐๘
      ผู้ช่วยเลขานุการ

Мне кажется, я вижу домик, сказала спустя несколько минут Эйрадис.

Просторная "Скачать песни группа фабрика"комната, в которой они "Инструкция ваз 2106"оказались, была почти точной копией той, в которой принимала Мака принцесса Ирена вероятно, это "Скачать песню драм"помещение было заблаговременно приготовлено для другой принцессы из маленькой страны, владеющей только одним языком.

Ответом ему были ""три улыбки и озабоченное выражение на лице у парня.

Он всегда восхищался своим учителем.

спросила Эйрадис, не спуская ""глаз с потерявшего материальность привидения.

А впереди забрезжил слабый свет.

บริการสารสนเทศ