Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน

เปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน

เปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน        

                 

               นายมนัส ภาคภูมิ  เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนวัด
เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน และชุมชนจังหวัดพะเยา      ในวันที่     28
เมษายน  2553  ณ  วัดห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา
มีวัดเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน  40 วัด

       ด้วยมูลนิธิศึกษาธิการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยใช้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และชุมชน ได้สนใจการเข้าวัดปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
LAST_UPDATED2 

บริการสารสนเทศ