Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา

                   ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว และมีผู้ใจบุญได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน ๆ 1,500 และอีก 1 ทุน ๆละ 2,000 บาท รวมเป็น 9 ทุน เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ให้โรงเรียนจำนวน 4 โรง และพระสงฆ์ได้ให้พรแก่ผู้ให้ทุน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาใด้กล่าวขอบคุณผู้ให้ทุนในครั้งนี้

คือ 1. โรงเรียนโพธาราม                   อำเภอแม่ใจ          จำนวน  2 ทุน
    2.  โรงเรียนราชคฤห์                    อำเภอเมืองพะเยา  จำนวน  2 ทุน
    3.  โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา         อำเภอจุน             จำนวน  2 ทุน
    4.  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  อำเภอเมืองพะเยา    จำนวน 3 ทุน

รายชื่อผู้ให้ทุนการศึกษา 

1. ภญ. จิราภรณ์              หาญธัญพงศ์                เภสัชกร โรงพยาบาลพะเยา
2. นายเกรียงไกร             เลิศโภคานนท์
3. บริษัทหูกบางกอก       จำกัด
4. นางจิราภรณ์              วิรัตน์เกษม                    เจ้าพนักงานเภสัชกรโรงพยาบาลพะเยา
5.นางพิจิตรา                 เพชรทอง
6. นายจิตชัย                 หน่อคำบุตร                    วิศวกรบริษัทมหาชน
7.นางสาวณปภัช           ศรีใจวัง                          พนักงานบริษัทแคชเทเลคอม

รายชื่อผู้ให้ทุนการศึกษา

บริการสารสนเทศ