Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ มส.ยกสถานภาพครู-แก้สมองไหลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

มส.ยกสถานภาพครู-แก้สมองไหลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

            นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.... ซึ่งร่างดังกล่าวจะยกระดับคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา โดยจะตั้งคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญขึ้นมา คล้ายกับของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการดูแลนโยบายการพัฒนาโรงเรียน และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษาด้วย

สำหรับรายละเอียดของร่างประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะประกอบด้วย เกณฑ์ในการจัดตั้ง และขยายชั้นเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เกณฑ์ในการยุบรวม หยุดดำเนินการ เลิกดำเนินการ แนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนของการยกระดับบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูในส่วนที่เป็นฆราวาส จะได้รับรองสถานภาพมีกฎหมายรองรับ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู และจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี ซึ่งครูสามารถที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ของคุรุสภาเช่นเดียวกับครูในสังกัดอื่นๆ รวมทั้งยังมีระบบประกันสังคม และการรับรองสถานภาพที่จะใช้ในการขอกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆ ได้อีกด้วย

"ขณะนี้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีอยู่ประมาณ 2,000 คน ซึ่งการยกระดับสถานภาพครูจะเป็นการแก้ปัญหาสมองไหลออกจากโรงเรียน รวมทั้งจะทำให้คุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดีขึ้น เพราะจะประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ร่างระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อเมื่อผ่านการรับรองจากที่ประชุมมหาเถรฯ ในครั้งต่อไปแล้ว"

หน้า 31

 

Поезд "Ликвидационный баланс и порядок его составления"остановился на станции Мошон.

Я и его "Ликвидация организации по инициативе учредителей"обработаю, пообещал Римо.

Мы за "Лицензирование и производство горюче-смазочных материалов"этими гадами наблюдали весь день.

Так скажи "Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності"ему, что я готова "Логистика в бухгалтерском учете предприятия"бежать в прерию и зарабатывать "Логистические затраты и их отражение в бухучете и при налогообложении"свой хлеб охотой на диких лошадей, "Маржинальный анализ прибыли и рентабельности"только бы не стать его "Мале підприємництво"женой!

Слава тому, что мы присутствуем "Материально-производственные запасы"при восходе сего великого дня!

Это самое легкое "Материально-производственные запасы"из обещаний, которые я когда-либо давала.

บริการสารสนเทศ