Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพะเยาได้รับรางวัลบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น

จังหวัดพะเยาได้รับรางวัลบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น

            จังหวัดพะเยาได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์และวีธีการที่คณะกรรมการของ ก.พ. และคณะกรรมการคัดเลือกของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา กำหนด

            ในการนี้  จังหวัดพะเยา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรพัยากรบุคคลของส่วนราชการ ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร คือ
              ๑. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
                ๒. นางจินดา  หน่อคำบุตร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
                ๓.  นางปิยะพร  คำจ้อย     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

 

 

บริการสารสนเทศ