Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

  

                     นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ได้รับพระราชทานพระอนุญาตจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธีมิราเคิล ออฟ์ไลฟ์ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗๕  จังหวัดทั่วประเทศ โดยร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมอบรมศึกษา ปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป จังหวัดละ ๒ รุ่น  รุ่นละ ๕๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
                   ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา รุ่นที่ ๑  จัด ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒ จัดที่โรงเรียนหอประชุมโรงเรียนเชียงคำระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

บริการสารสนเทศ