Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ครม. อนุมัติขึ้นนิตยภัตพระสงฆ์

ครม. อนุมัติขึ้นนิตยภัตพระสงฆ์

 

                   มส.อนุโมทนา พศ.ผลักดันรัฐบาลขึ้นนิตยภัต ตั้งแต่ชั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า-พระครูสัญญาบัตร กว่า 4 หมื่นรูป
                  เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่พศ.ได้เสนอขอปรับเพิ่มนิตยภัต หรือค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริย์ถวายแด่พระสงฆ์ตามสมณศักดิ์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบกิจพระศาสนา ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 195,572,400 บาท จากเดิมได้รับ 930 ล้านบาท รวมเป็น 1,122,572,400 บาท ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่ง ครม.ครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มนิตยภัตตามที่พศ.เสนอแล้ว

เนื่องจากเห็นว่า นิตยภัตไม่ได้รับการปรับขึ้นมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน นานกว่า 5 ปี ประกอบกับช่วยแบ่งเบาภาระของพระสงฆ์ซึ่งต้องรับภาระค่าสาธารณูปโภคของวัดด้วย สำหรับนิตยภัตที่ปรับขึ้นนั้น จะปรับตั้งแต่ระดับชั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า จนถึงระดับชั้นพระครูสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปรับเป็น 37,700 บาท  สมเด็จพระสังฆราช ปรับเป็น 34,200 บาท ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 30,800 บาท สมเด็จพระราชาคณะ 27,400 บาท กรรมการมหาเถรสมาคม 23,900 บาท เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ 23,900 บาท

พระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ 20,500 บาท เจ้าคณะภาค-แม่กองบาลี- แม่กองธรรม  17,100 บาท  รองเจ้าคณะภาค 13,700 บาท เจ้าคณะจังหวัด-เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 10,300 บาท  ส่วนระดับชั้นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร-พระราชาคณะชั้นธรรม 13,700 บาท พระราชาคณะชั้นเทพ-พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด 10,300 บาท พระราชาคณะชั้นราช 6,900 บาท พระราชาคณะปลัดขวา-ปลัดซ้าย-ปลัดกลาง-พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9  5,500 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8  5,200 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.5-6 –เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก 4,800 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4/รองเจ้าคณะจังหวัด –เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท 4,500 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญป.ธ.3-พระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสนาธุระ-เจ้าคณะอำเภอ-เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี-พระเปรียญธรรม 9 ประโยค(ป.ธ.9)-พระคณาจารย์เอก 4,100 บาท พระราชาคณะชั้นสามัญยก – พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ-พระคณาจารย์โท 3,800 บาท

สำหรับตำแหน่งพระครูสัญญาบัตรตั้งแต่ พระราชาคณะชั้นสามัญยก/เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ-พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก-เลขานุการเจ้าคณะใหญาหนต่างๆ 3,800 บาท พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท-เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก-ผู้ช่วยเจ้าอาสาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ-พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่า ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ-รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก-เลขานุการเจ้าคณะภาค-พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ 3,400 บาท พระครูสัญญาบัตรระดับเจ้าคณะอำเภอชั้นโท-เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี-รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก-พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก-รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก-เจ้าคณะตำบลชั้นเอก-เลขานุการรองเจ้าคณะภาค-เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด-พระครูปลัดของเทียงรองสมเด็จพระราชาคณะ-พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นเอก 3,100 บาท

พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท-เจ้าคณะตำบลชั้นโท-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท-พระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท-เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก-รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี-พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท-พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม-เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 2,700 บาท พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี-เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท-เจ้าอธิการ 2,500 บาท พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี-เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 2,200 บาท พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์-เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ-พระอธิการ 1,800 บาท และเลขานุการเจ้าคณะตำบล 1,200 บาท โดยการปรับขึ้นนิตยภัต ครั้งนี้ จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 อย่างไรก็ตามพศ.ได้รายงานให้มหาเถรสมาคม(มส.)ได้รับทราบ ซึ่งคณะสงฆ์ได้อนุโมทนาการทำงานของรัฐบาลในครั้งนี้

Еще у них были порядок и дисциплина, и он рассчитал, что они удержат "Игры красавица и чудовище скачать"власть.

Но сверкающие на солнце скалы и зеркальные деревья, видневшиеся на большом расстоянии, неслись влево.

Сквозь "Игры крутой сэм видео"разорванную штанину Мейтланд ощупал ногу, распухшую от свежего рубца, и обнаружил сочащуюся рану.

Большинство представителей ныне живущего поколения никогда в жизни не видели Землю.

Давай передохнем и начнем работать дальше вместе во имя обоюдной выгоды.

Вряд ли все наши наблюдения можно считать подлинными, сказал Маусглов.

Ее "ace of base all that she wants скачать"можно видеть, только глядя на всадника слева, и то не всегда, так как иногда голову прикрывает край серапе.

Они же стоят вдвое "Тихая книга"больше, пробормотал другой.

Над судами кружились самолеты военно-морской авиации, всем своим видом "Кряк abbyy lingvo 12 скачать"давая понять населению острова, что могут "скачать книгу я не умею худеть пьера дюкан"нанести бомбовый удар в любой момент, но что пока момент для этого не наступил.

разочарованно спросил Крименко.

Она и не "серебро опиум скачать"знала, что тело может себя так хорошо чувствовать.

Вряд ли мне придется идти "скачать 12 танцующих принцесс игры"далеко на заре дикого индюка у реки подстрелить нетрудно.

Совершая каждый шаг, Смит напряженно "Затраты и их классификация"следил за ходом "Затраты как объект управленческого учета"своих мыслей, точно припоминая, где он находится "Затраты как основной объект управленческого учета"и что делает.

Он, Вискарра, всеми силами будет "Затраты и издержки - синонимы?"добиваться этого.

Оцеола подписал его, не проронив ни слова.

Хони молча держал "Затраты на предприятии"под уздцы раздувавшего ноздри Макдуффа, "Затраты, доходы и расходы как объекты бухгалтерского управленческого учета"уже оседланного и готового к скачке.

Мы "Защита прав предпринимателей в спорах с контролирующими органами"специально так рассчитали время, чтобы там было как можно больше "Защита информации при документировании на предприятии"людей.

Песчинки, словно сотни маленьких иголок, "Зачем люди изучают историю"ударяли ему в лицо, но Бронзини "Затраты: их поведение, учет и классификация"не обращал на это внимания его терзала совсем другая боль.

บริการสารสนเทศ