Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี

ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒,๐๐๐ คน (โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสากล มีหลักสูตรนานาชาติ ได้รับการยกย่องและนิยมในปัจจุบัน)   เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๖.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว  ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ร่วมกับพระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จำนวน ๔๐ รูป/คน  โดยเดินทางจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปตามลำน้ำโขง ใช้เวลาเดินทาง ไป ๑ วัน กลับ ๒ วัน เมืองหลวงพระบาง ได้รับยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก เป็นเมืองที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

Было бы "Контроль и ревизия на предприятии"у меня рекомендательное письмо, "Контроль и ревизия расчетных операций"title="Контроль и ревизия">Контроль "Контроль и ревизия: характеристика, виды и порядок проведения"и ревизия"я бы "Контроль і аудит оплати праці і заробітної плати бухгалтерією Серговської філії ТОВ 'Лео' із застосуванням АРМ 'Бухгалтера'"их "Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг"и ревизия на предприятии">Контроль "Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ"и ревизия на предприятии"даже "Контроль качества аудиторской работы МСА № 220"не тронул.

Римо, выслушайте меня, взмолился "Контроль операций по учету готовой продукции"Смит на том конце провода.

Я не хочу покидать Америку, сказал Римо.

Главное не укокошить его сгоряча.

Вы умеете читать в людских душах, о всемогущий Император!

Это были кости человеческие кости.

บริการสารสนเทศ