Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ

วิทยากรบรรยายพิเศษ

     
เมื่อวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน

จำนวน ๘๐ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ณ  วัดหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

บริการสารสนเทศ