Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมการรับฟังความคิดเห็นการจัดระบบน้ำกว๊านพะเยา

ประชุมการรับฟังความคิดเห็นการจัดระบบน้ำกว๊านพะเยา

  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. มูลนิธิชัยพัฒนา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนงานการจัดการระบบน้ำกว๊านพะเยา โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ มีส.ส.ไพโรจน์  ตันบรรจง ส.ส.อรุณี  ชำนาญยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อันจะนำมาซึ่งการพัฒนากว๊านพะเยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างยั่งยืนสืบไป

บริการสารสนเทศ