Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ วาระยามเข้า....จังหวัดพะเยา

วาระยามเข้า....จังหวัดพะเยา

  

 เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมวาระยามเช้า ซึ่งเป็นการประชุมเตรียมงานต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา ในทุกวันอังคาร(เดือนละ ๔ ดรั้ง)  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประมาณ ๒๐ หน่วยงาน เข้าประชุมเพื่อติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าของงานต่าง ๆ ในจังหวัด ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น
ตาม ๗ พันธะพะเยา คือ
     ๑. สร้างพะเยา ลือเลื่องเมืองแห่งกว๊าน(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 
    ๒. สร้างศาสนา / ศิลปวัฒนธรรมนำพะเยา (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด /สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด)
     ๓. สร้างพะเยารักษ์ป่า รักษ์น้ำตามพระราชดำริ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)    
     ๔. สร้างเกษตรปลอดภัย สายใยพะเยา(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
     ๕. สร้างเด็ก เยาวชน และสตรี ศรีพะเยา (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
     ๖. สร้างพะเยา ศูนย์กลางยางพารา แห่งล้านนา  (เกษตรจังหวัด / สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด)
    ๗. สร้างบ้านสวย เมืองงาม นามพะเยา (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
 

บริการสารสนเทศ