Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 พันธะพะเยา

7 พันธะพะเยา

  

   จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตาม ๗ พันธะพะเยา คือ
   ๑. สร้างพะเยา ลือเลื่องเมืองแห่งกว๊าน(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)
   ๒. สร้างศาสนา / ศิลปวัฒนธรรมนำพะเยา (สนง.วัฒนธรรมจังหวัด /สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด)
   ๓. สร้างพะเยารักษ์ป่า รักษ์น้ำตามพระราชดำริ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)    
   ๔. สร้างเกษตรปลอดภัย สายใยพะเยา(สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
   ๕. สร้างเด็ก เยาวชน และสตรี ศรีพะเยา (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
   ๖. สร้างพะเยา ศูนย์กลางยางพารา แห่งล้านนา(เกษตรจังหวัด/สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด)


 ๗. สร้างบ้านสวย เมืองงาม นามพะเยา (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
 
   ในพันธะที่ ๒ สร้างศาสนา/ศิลปวัฒนธรรนำพะเยา นั้น  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
ได้ดำเนินกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่มี
“กาแฟยามเช้า” และทุกวันพระ  ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ชายกว๊านพะเยา  เวลา ๐๗.๐๐ น. ดังนี้
    -ครั้งที่ ๑  วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (กาแฟยามเช้า)-ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน 
    -ครั้งที่ ๒  วันพฤหัสบดีที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕  ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕   ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ (กาแฟยามเช้า)- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
    -ครั้งที่ ๖  วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕  ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๗ วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕  ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๘ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (วันจักรี) - ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
    -ครั้งที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕    ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต  วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๕(กาแฟยามเช้า)- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
    -ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๑๒ วันจันทร์ที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๑๓ วันจันทร์ที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันวิสาขบูชา) - ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
    -ครั้งที่ ๑๔ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕    ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ (กาแฟยามเช้า) - ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน 
    -ครั้งที่ ๑๖ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕      ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๑๗ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕     ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๑๘ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๕     ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (กาแฟยามเช้า)- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
    -ครั้งที่ ๒๐ วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๒๑ วันพฤหัสบดีที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทีมที่ ๒ นำโดยนายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
    -ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (วันอาสาฬหบูชา)- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน 
    -ครั้งที่ ๒๓ วันพุธที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๕(กาแฟยามเช้า) - ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน
    -ครั้งที่ ๒๔ วันศุกร์ที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕       ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๒๕ วันศุกร์ที่  ๑๗   สิงหาคม ๒๕๕๕     ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๒๖ วันเสาร์ที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕      ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
    -ครั้งที่ ๒๗ วันเสาร์ที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๕       ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๒๘ วันอาทิตย์ที่  ๙  กันยายน ๒๕๕๕    ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๒๙ วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕(กาแฟยามเช้า) - ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน 
    -ครั้งที่ ๓๐ วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๕       ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๓๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๕   ทีมที่ ๑ นำโดย นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
    -ครั้งที่ ๓๒ วันอาทิตย์ที่ ๓๐กันยายน  ๒๕๕๕    ทีมที่ ๒ นำโดย นายนิมิต วันไชยธนะวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
   หมายเหตุ   
   ๑.   หากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด จะมาเป็นประธานเองทุกครั้ง เพื่อสร้างความต่อเนื่อง และ
ความสำคัญของกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว เป็นหนึ่งในพันธะพะเยาที่จะพัฒนาจังหวัดพะเยา ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
   ๒. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว สืบสานวัฒนธรรมประเพณี   และ
ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรต่อไป 


 

Подобно излучине одной из величайших рек зеленой планеты, плазма течет, изгибается и "Скачать гарена мастер для гарены"низвергается вниз на поверхности солнечной атмосферы.

В центре этого высоченного холла красовался фонтан из черного камня, разбрызгивающий в воздухе пламя, а не воду; огонь падал в чашу фонтана, где кружился водоворотами и плясал.

Это значит, что если я хочу услышать всю историю целиком, то мне ""придется подождать, пока ты не кончишь есть.

Затем снова появился боковой ход.

Проворные руки извлекли из-под бедуинской джеллабы что-то узкое и шелковистое, поблескивающее на солнце.

Юный Доннерджек долго смотрел на изображение родителей.

Впрочем, мне "думай и богатей хилл наполеон скачать"придется вспомнить об этом довольно "скачать горячий шоколад песня небо мало"быстро.

Он пошел вперед, но внезапно снова "скачать форму доверенности"остановился.

Возможна причина в том, что я слишком мало уделял внимания "азамат биштов скачать альбом"изучению этой темы.

И она "скачать песню анны седаковой ревность"решила в конце концов, "образцы товарных чеков скачать"что для тебя будет лучше пожить с монахинями.

Он начал двигаться "скачать аудишн"в противоположную от лагеря сторону, направляясь "Скачать коды crack для pocket sailor"на восток, параллельно горному хребту, "скачать програмы скачать"возле которого я "скачать песню из мультика анастасия"работал.

Добрый вечер, сдержанно сказал он, подергал дверь ванной и прищелкнул языком.

บริการสารสนเทศ