Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

  

   วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕   นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนางเรณุกา เตียวตระกูล  นางจินดา  หน่อคำบุตร

และนายประสาท  ชาวเวียง ได้ออกนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ของสำนักเรียนในจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๒ แห่ง เช่น สำนักเรียนวัดศรีโคมคำ วัดศรีอุโมงค์คำ วัดโพธาราม วัดราชคฤห์ วัดบุญเกิด วัดเชียงมั่น วัดนาปรัง วัดห้วยข้าวก่ำ วัดหย่วน วัดศรีดอนชัย และวัดม่วงชุม เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี

บริการสารสนเทศ