Get Adobe Flash player
Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาถวายเครื่องสักการะแด่พระมหาเถรในจังหวัดพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาถวายเครื่องสักการะแด่พระมหาเถรในจังหวัดพะเยา

 

      วันเสาร์ที่  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  ได้อำนวยความสะดวก นำนายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าถวายเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระในจังหวัดพระเยา ประกอบด้วย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ พระราชปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระปัญญาวิสารเถร วิ. เจ้าคณะอำเภอจังหวัดพะเยา(ธ)วัดรัตนวนาราม เป็นต้น  
 

บริการสารสนเทศ