Get Adobe Flash player
Home เเบบก่อสร้างวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ สรงน้ำพระเจ้าตนหลวงและอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง , ถวายน้ำสรงกรานต์แด่พระมหาเถระในจังหวัดพะเยา

สรงน้ำพระเจ้าตนหลวงและอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง , ถวายน้ำสรงกรานต์แด่พระมหาเถระในจังหวัดพะเยา

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  นำนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยาและข้าราชการสรงน้ำพระเจ้าตนหลวงและอนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมือง  , ถวายน้ำสรงกรานต์แด่พระมหาเถระในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระสุนทรกิตติคุณ เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ  พระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดศรีอุโมงค์คำ  พระโสภณพัฒโนดม รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดโพธาราม  พระปัญญาวิสารเถร เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน(ธ)วัดรัตนวนาราม และพระเทพวิสุทธิญาณ รองเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖และ ๗ (ธ) วัดอนาลโยทิพยาราม    ส่วนภาคบ่าย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรืออากาศตรีสุวิชา  แก้วมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายชนะ  แพ่งพิบูลย์ ปลัดจังหวัดพะเยา 

บริการสารสนเทศ