Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ

 

              นางจินดา  หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ได้รับมอบจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นตัวแทน
เข้าร่วมประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ     ร่วมสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา   ระหว่างวันที่   26 -  30   เมษายน   2553
คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน ปรากฏ     ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน

เปิดโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน        

                 

               นายมนัส ภาคภูมิ  เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนวัด
เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน และชุมชนจังหวัดพะเยา      ในวันที่     28
เมษายน  2553  ณ  วัดห้วยข้าวก่ำ  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา
มีวัดเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน  40 วัด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม       
เขียนโดย manager    

                   
             
          นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของ     ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาระหว่างวันที่  8 - 10 เมษายน 2553 มีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 204 คน ณสำนักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโย
ทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และมีผู้ที่ได้รับ
พิจารณาให้เป็นแกนนำจะเข้าอบรมระดับภาค จำนวน 20 คน คือ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมการดำเนินโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน

  

       นายหาญ  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา     พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา (ผู้ประสานงานระดับจังหวัด)ร่วมประชุมการดำเนิน
โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชน เมื่อวันที
17 มีนาคม 2553 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงาน
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

บูชาครูบาเจ้าศรีวิไชย

  

                     

                     ด้วยคณะสงฆ์และกรรมการวัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ได้ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับจากรัฐบาล ณ รัฐสภา และเพื่อเป็นถาวรวัตถุ
ไว้ในพระพุทธศาสนา      ให้ชาวพุทธผู้ศรัทธาได้เข้าทำการสักการบูชา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ