Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖


ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (บูรณวัดรัตนวนาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด คลิกอ่านต่อ

อ่านเพิ่มเติม...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการบูรณวัดรัตนวนาราม อ.เมืองพะเยา

ราคากลาง คลิก

TOR คลิก

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านศีล 5 เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดสนามสอบบาลี สนามหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 พระราชวรมุนี  รองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานเปิดสนามสอบบาลี สนามหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง มีพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบ  ปธ1-2 จำนวน 54 รูป ปธ 3 จำนวน 6 รูป ปธ 4 จำนวน 14 รูป รวม 74 รูป ในการนี้ พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และพระเถระ ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิธีเปิดสนามสอบบาลี สนามหลวงและเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์และผู้เข้าสอบ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ