Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

งานดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา


พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบแห่งการมรณภาพ 1 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร, ปธ.5) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ


พศจ.พะเยา ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ตามกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” จังหวัดพะเยา


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ณ อ่างเก็บน้ำร่องติ้ว


นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ