Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

  

               วันที่ 9 กันยายน  2553 นายหาญ  งามเจริญ เป็นประธานในพิธีทางศาสนา ในโอกาสเปิดป้ายโรงเรียนวัดปัวดอย ตามโครงการพระราชดำริ พระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ ณ วัดปัวดอย ต.งิม อ. ปง จ. พะเยา

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ

  

                          8 กันยายน 2553 (แรม 15 ค่ำ เดือน 9) จังหวัดพะเยานำโดยนายวรชัย  อตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมส่วนราชจังหวัดและอำเภอร่วมทำบุญตามโครงการพัฒนาคุณธรรม    จริยธรรม      ข้าราชการจ้งหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการมอบโฉนดที่ดินทุกพื้นที่ สดุดี 82 พรรษา มหาราชา

  

วันจันทร์ที่   6 กันยายน  2553   นายเชิดศักดิ์  ชูศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยที่ดินจังหวัด,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดทีดินทุกพื้นที่  สดุดี  82 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมืองพะเยา และวัดท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา วัดที่ได้รับโฉนดที่ดิน รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประเมินการจัดนิทรรศการทักษะวิชาการ

                      วันที่ 31 สิงหาคม 2553  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาพร้อมคณะออกตรวจประเมินการจัดนิทรรศการทักษะวิชาการพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือด้านการศึกษา,ด้านโภชนาการ,สุขภาพอนามัย,การงานอาชีพ,สิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม

พะเยาครบรอบ 33 ปี

               ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการจัดงานครบรอบ 33 ปี การจัดตั้งจังหวัดพะเยา   ในวันที่  28   สิงหาคม 2553  ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดพะเยา และบริเวณ 5 ประตูเมือง มีข้าราชการ,พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมทำบุญต้กบาตร จำนวน 280 คน

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ