Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดเขตปกครองคณะสงฆ์อำภอปง จังหวัดพะเยา และอบรมพระภิกษุสามเณรภาคพรรษากาล ณ วัดนาปรัง


ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย)” จังหวัดพะเยา ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


พิธีเปิด "เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านนายณรันย์ โชติสิริสกุล ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


โครงการธรรมทูตสัญจร และการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ณ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ร่วมงานวันบูรพาจารย์ครบรอบการก่อตั้ง 28 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาส่งเสริมศีลธรรม


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ