Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ระเบียบสำนักพุทธฯ

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี


         ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
         ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
       ในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

Я "Тарифный план всё включено"заговорил об этом потому, что, когда имел удовольствие впервые познакомиться "Скачать кал оф дьюти 1"с вами, вы держали себя иначе.

От "Скачать песни зверей"ее глаз не укрылось мое состояние, в таких вещах инстинкт "Скачать реферат по психологии скачать"никогда не обманывает "Скачать программы для удаления неудаляемых программ"женщин.

Наконец, гораздо удобнее продержать его эту "Wl 167g драйвер скачать"ночь здесь, в тюрьме.

Мы подошли к Мартину, уже попробовавшему молока от флегматичной "Скачать новый раскрой"пеструшки.

Но если они и пожелают протянуть ему "Скачать ключ для driverscanner"руку помощи, то для этого "Программа для игр денди"потребуется самое быстрое и умелое вмешательство.

Я бросился вон "Наруто игра на комп скачать"из салона и, завернувшись в плащ, как мог устроился на палубе.

งานแสดงมุทิตาพระเทพวิสุทธิญาณ (ธ)

  


ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการในสำนักงาน 
 แสดงมุทิตาจิต ครอบรอบ 75 ปี พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิญาณ
(หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552

ประวัติ วัดท่องเที่ยว 9 วัด

คำนำ
**** ++ ****
 เมืองพะเยา  เป็นเมืองที่มีวัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความริเริ่ม ความรุ่งเรือง และความเสื่อมสลายไว้อย่างชัดเจน
 ด้านความรุ่งเรืองนั้น  นับได้ว่าในพุทธศตวรรษที่   ๑๙ –  ๒๐        เมืองพะเยารุ่งเรืองสูงสุด โดยเฉพาะเรื่องของพระพุทธศาสนา ได้มีการจารึกทั้งในแผ่นศิลาจารึกหินทรายในใบลาน    พั๊บสา และฐานพระพุทธรูปจนนับไม่ถ้วน นี่ไม่นับที่เป็นคำสอนแบบมุขะปาฐะอีกมากมาย
 ด้วยเหตุนี้เอง     ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ทั้ง ๆ     ที่ถูกทำลายไม่น้อยกว่า
๓  ครั้ง  ยังเป็นหลักฐานชั้นดีให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้น  ยิ่งผู้สืบทอดการเรียนรู้นี้ เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยแล้ว เมืองพะเยานับว่าเป็นเมืองที่เป็นมงคล หรือปฏิรูปเทศวาสะ คือ  เป็นเมืองที่น่าอยู่ในเหมาะสม
 ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อมีการสืบค้นเรื่องราวท้องถิ่นในเมืองพะเยา ทั้งของนักปราชญ์รุ่นโบราณและรุ่นปัจจุบัน จึงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องของวัด
 วัดในเมืองพะเยาเฉพาะเมืองเก่าสองแก่ง คือ เมืองน้ำเต้า       และเมืองคู่แฝดด้านทิศตะวันตก
( บ้านในเวียงปัจจุบัน ) เชื่อว่ามีไม่ต่ำกว่า ๑๐๐  วัด    เพราะจากการบอกเล่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี   เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ  ว่า    เฉพาะวัดในเมืองน้ำเต้านั้นน่าจะเกือบ   ๕๐ วัด  ซึ่งปัจจุบันยังหลงเหลือวัดที่สำคัญให้กราบไว้บูชาอยู่เช่น วัดลี วันนกแซว วัดเจดีย์งามวัดศรีจอมเรือง เป็นต้น นี่ถ้าในปีพุทธศักราช   ๒๔๘๒ ไม่มีการกั้นเขื่อนแม่น้ำอิงที่เป็นสถานีประมงน้ำจืด      เมืองพะเยา   คงจะมีวัดอีกมากมาย ซึ่งปัจจุบันอยู่กลางกว๊านพะเยาอีกหลายวัด
เพราะฉะนั้นการที่ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องของวัด   ๙ วัด  ๙  พระธาตุ     ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาก็เพื่อที่จะได้จุดประกายให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษา  หรือภาษาสมัยใหม่เรียกกันว่า ต่อยอดกันต่อ
 ความดีที่พึงมีในหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้แด่พระเถรานุเถระของเมืองพะเยาทั้งหลาย ที่ได้สืบสานเรื่องราวของท้องถิ่นอันยังประโยชน์มหาศาลของเมืองพะเยาในขณะนี้

วัดศรีโคมคำ( วัดพระเจ้าตนหลวง )
***************
( วัดพระเจ้าตนหลวง )
 วัดศรีโคมคำ   ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนพหลโยธน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยานับว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ ๗๔ ไร่ ๘ ตารางวา จากหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัด กำหนดไว้ดังนี้
  ทิศเหนือจรดถนนพหลโยธิน ทิศใต้จรดกว๊านพะเยา     ทิศตะวันออกจรดถนนพหลโยธิน ทิศตะวันตกจรดกว๊านพะเยา    โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญภายในวัดจะมีพระวิหารหลวงสถาปัตยกรรม แบบล้านนา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียกกันทั่วไปว่า พระเจ้าตนหลวง หรือพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา ในภาษาถิ่น    พระเจ้า คือ พระพุทธรูป     ตน  หมายถึง องค์หลวง แปลว่า ใหญ่  พระเจ้าตนหลวง  จึงหมายถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่
  เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทองสวยงาม หน้าตักกว้าง ๒๙ ศอก สูง ๓๒ ศอก สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๐๓๔ ถ้านับถึงปัจจุบันมีอายุถึง ๕๑๓ ปี (๒๕๔๗) พระเจ้าตนหลวงนับเป็นพระพุทธรูปที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาของแคว้นล้านนาและประชาชนทั่วไป        ด้านหน้าพระวิหารเป็นอุโบสถ ๒ หลัง หลังหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท คู่โบราณแกะสลักบนหินทรายและอีกหลังหนึ่งเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงมีพระอุโบสถกลางน้ำเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ภายในพระอุโบสถเป็นจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนโดยอาจารย์อังคาร   กัลยาณพงศ์  ศิลปินแห่งชาติและคุณภาพตะวันสุวรรณกุฎ
  ภายในบริเวณวัด       จะเป็นกลุ่มอาคารเรียนของพระภิกษุสามเณรนับตั้งแต่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรมบาลีและที่สำคัญ ก็คือ เป็นที่ตั้งของสถานการศึกษาชั้นสูงของพระภิกษุสามเณร   คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา
 วัดพระเจ้าตนหลวง  สร้างขึ้นราว พ.ศ. ๒๐๖๗ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙

*****************************************

พระธาตุจอมทอง
*****************
 พระธาตุจอมทอง  ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศเหนือของศรีโคมคำ ประชาชนจะขึ้นไปมนัสการได้สามเส้นทาง คือเดินขึ้นบันไดนาคด้านทิศใต้ และขับรถขึ้นเวียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของวัดบนของวัดบนถนนลาดยางองค์เจดีย์ฐานกว้าง ๒๐ เมตร สูง ๓๐ เมตร รูปลักษณะขององค์เจดีย์เป็นทรงเดียวกันกับ เจดีย์พระธาตุจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่และวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ซึ่งศิลปะรูปทรงแบบนี้เป็นที่นิยมของช่างสถุลครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทยที่เคยมาเป็นประธานบูรณะพระธาตุดังกล่าวแล้ว
  ด้านหน้าเป็นพระวิหารขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาวประมาณ ๒๐ เมตร ผนังด้านข้างโล่งเรียบ ไม่มีประตู หน้าต่าง ภายในมีพระพุทธรูปหนทราย ตั้งอยู่บนฐานชุกชีเป็นพระประธาน และมีพระหินทรายขนาดกลางอีกหลายองค์ประทับเรียงราย
  รอบ ๆ บริเวณพระธาตุและพระวิหารซึ่งเป็นเขตพุทธาวาสจะล้อมรอบด้วยศาลาราย เคยเป็นที่จำวัด เจริญสมาธิภาวนาของครูบาเจ้าศรีวิชัย คราวมาเป็นประธานบูรณะพระวิหารวัดพระเจ้าตนหลวง ประวัติพระธาตุจอมทอง ตามตำนานเล่าว่า บนเขาแห่งนี้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองภูกามยาว หรือเมืองพะเยา และได้ประทับที่นี่ได้มีคหบดีครอบครัวหนึ่งได้นำภัตตาหารมาถวายพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ให้พระเกศาธาตุเพื่อจะได้บรรจุลงในพระธาตุที่จะสร้างไว้แห่งนี้
  จากนั้นตำนานได้กล่าวถึงว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ให้พระอานนท์ลงมาตักน้ำเพื่อเสวย ที่หนองน้ำข้างล่างเรียกชื่อว่าหนองเอี้ยง ใกล้ๆ กับเชิงเขา หนองน้ำนั้นมีพญานาค ชื่อ ธุมะสักขี เฝ้ารักษาอยู่ไม่ยอมให้น้ำ ความทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงลงมาโปรดพญานาคโดยแสดงฤทธิปฎิหารย์ โดยเนรมิตพระวรกายสูงใหญ่ ถึง ๓๒ ศอก พญานาคเห็นดังนั้น เกิดความเลื่อมใสศรัทธายอมเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงมอบทองคำให้จำนวนหนึ่ง แล้วให้พญานาคไว้เป็นทุนเพื่อก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง ๓๒ ศอก เพื่อเป็นการเผยแพร่พระศาสนาต่อไป ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้เรียกว่า “ พระเจ้าตนหลวง ทุ้งเอี้ยงเมืองพยาว”
  วัดศรีโคมคำ และวัดพระธาตุจอมทอง นับเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งในตำนานและประวัติศาสตร์ ประกอบกับทางวัดและทางราชการกำลังปรับปรุงเป็นอุทานในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพะเยาอีกแห่งหนึ่ง


***********************************

วัดป่าแดงบุญนาค
******************
  วัดป่าแดงบุญนาค   นับว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณตั้งแต่สมัยพระพุทธศาสนาเขามาในอาณาจักรพะเยาก็ว่าได้ เดิมชื่อ  วัดบุญนาค          ตอนหลังมีการสร้างวัดใหม่เพิ่มชื่อว่า    วัดป่าแดง ปัจจุบันก็เลยรวมเป็นวัดเดียวกัน ซึ่งร่องรอยประวัติศาสตร์ของวัดนี้มีหลักฐานปรากฏ    ให้เห็นกำแพงกั้นระหว่างสองวัดนี้ แต่ก็ถูกทำลายไปไม่น้อย ประวัติของสองวัดเป็นที่สนใจ         เพราะเกี่ยวเนื่องกับการสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเจดีย์องค์เก่าพังทลายไป ก็มีแม่ทัพนายกองมาขนเอาอิฐเจดีย์ไปทำเป็นตอหม้อสร้างสะพานให้ขบวนกองกำลังทหารได้เคลื่อนทัพได้ แต่ที่น่าเสียดายก็คือซากโบราณสถาน ที่ถูกทำลายแล้วหลังๆเมื่อการสงครามสงบสุข ก็ได้มีการบูรณะใหม่ แต่ก็ยังไม่ทิ้งร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ให้คนใหม่ได้ไปดู
  วัดป่าแดงบุญนาค  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ บ้านป่าแดง หมู่ที่  ๓   ตำบลท่าวังทอง       อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อจะเข้าไปชมวัดแห่งนี้ ก็เริ่มจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายเชียงราย ลำปาง แล้วเลี้ยวซ้าย เมื่อผ่านโรงพยาบาลพะเยาราม อีกไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร ก็จะเห็นซุ้มประตูโขงก่อด้วยอิฐมอญ ตรงเข้าไปด้านซ้ายมือก็จะเห็นองค์พระเจดีย์วัดป่าแดง
  เป็นองค์เจดีย์ทรงหน้าไม้สิบสอง ฐานสี่เหลี่ยมขนาดกว้างยาว ร่วม ๒๕ เมตรส่วนทางด้านขวามือเป็นป่าไม้ที่ปกคลุมอดีตวัดที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่คู่เมืองพะเยา ก็คือวัดบุญนาค  ซึ่งเมื่อเข้าไปถึงก็จะเห็นซากองค์เจดีย์เก่าศิลปะสุโขทัยและฐานพระ       พระอุโบสถ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
  ส่วนทางด้านพระอุโบสถวัดป่าแดงนั้น ปัจจุบันได้บูรณะเป็นที่เรียบร้อย มีพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่มากมายประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปหินทรายทั้งหมดแกะสลักด้ายช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม
  วัดบุญนาค นับเป็นวัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์      ระหว่างล้านนากับสุโขทัยได้เป็นอย่างดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙   พญายุธิษฐิระเจ้าเมืองสองแควได้เข้ามาสวามิภักดิ์พระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ คราศึกกรุงศรีอยุธยากับล้านนา      พระเจ้าติโลกราชให้พญายุธิษฐะ
มาครองเมืองพะเยา และพระองค์ได้สร้างวัดอรัญญวาสี   คือวัดบุญนาค หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  วัดพญาร่วง
  วัดป่าแดงบุญนาค ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔


****************************************
วัดลี
************
วัดลี     ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ ถนน วัดลี หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๘๑ ตารางวา  ที่เรียกว่า วัดลี เพราะคำว่า ลี เป็นภาษาเมืองเหนือ ที่แปลว่า ตลาด นั่นก็แสดงว่าที่ตั้งของวัดในอดีตเคยเป็นที่ตั้งชุมชนจึงต้องมีตลาดในการแลกเปลี่ยนสินค้า
 วัดลี   ตั้งอยู่ในชุมชนวัดลี ซึ่งเป็นชุมชนในเขตเทศบาล ทางเข้าวัดเป็นทางแยกด้านขวาก่อนจะถึงโรงเรียนเทศบาล ๓  ของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-งาว-พะเยา ก่อนจะเข้าไปภายในวัดจะเป็นประตูโขงขนาดใหญ่ สร้างด้วยอิฐถือปูนมีลายปูนปั้นสวยงาม ด้านบนซ่อนชั้นลดระดับลงมาได้สัดส่วน
 โบราณสถานที่สำคัญคือ     องค์เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสีขาวเจดีย์ศิลปะล้านนา ด้านกว้างและด้านยาว ประมาณ ๒๐ เมตร สูงตระหง่านสวยงาม เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม ยกเก็จย่อมุมอยู่ในกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน ในแต่ละด้านก็จะมีพระพุทธรูปหินทรายรายรอบองค์เจดีย์
 วัดนี้ยังเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุมากมาย    โดยเฉพาะพระพุทธรูปหินทรายที่สมบูรณ์และขาดหายบางส่วนนับกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น ที่หักบ้าง ซึ่งเจ้าอาวาสเก็บรักษาไว้มากว่า ๔๐ ปี
 นอกจากนี้ยังมีพระวิหารยาวกว่า ๔๐ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาและมีพระพุทธรูปหินทรายประทับอยู่หลายองค์     โดยเฉพาะพระประธาน นับเป็นองค์ที่สวยงามปัจจุบันได้ลงรักปิดทอง
 วัดลี  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๐๐


**********************************

วัดหลวงราชสัณฐาน
*****************
วัดหลวงราชสัณฐาน   ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔๕/๔ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง       อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  เดิมวัดนี้เรียกว่า วัดหลวง  เพราะวัดนี้ในเมืองเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งอาจจะเป็นรองจากวัดป่าแดงบุญนาค  เพราะได้มีการบันทึกว่า วัดนี้เป็นวัดที่คนหลวงสร้างขึ้นเพื่อบัญชาการในการสร้างเมืองพะเยาในอดีต เป็นที่ว่าการด้วย ดังนั้นชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวง วัดนี้ถือได้ว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร
พระวิหารเป็นสีขาว ตัดกับหลังคาสีเหลืองขนุนด้านหน้าพระวิหารเป็นบันไดนาคสองตัวซ้ายขวาสีขาวสง่างาม เข้าไปข้างในจะเห็นพระพุทธรูปสำริดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง           เดิมทีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น              แต่ได้ล้มแตกหักเสียหายเมื่อพายะพัดหลังคาวิหารเสียหายพระพุทธรูปก็ล้มแตกหักเสียหาย ชาวบ้านและท่านเจ้าอาวาสก็ได้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องสำริดเป็นพระประธานที่สวยงามมากองค์หนึ่ง ที่สำคัญทางวัดและกรมศิลปกรยังได้มีการรักษาจิตรกรรมฝาผนังเอาไว้ติดไว้ผนังพระอุโบสถไว้อย่างเดิม ซึ่งเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ      และวิถีชีวิตของคนล้านนา ด้วยเป็นภาพสีโบราณที่นิยมใช้กันไม่กี่สี ซึ่งสิ่งนี้มีคุณค่าทางด้านงานศิลปะ
ด้านหลังพระอุโบสถก็จะเป็นองค์เจดีย์ องค์เจดีย์องค์ที่เห็นปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาแล้ว เพราะองค์เก่าหักพังลงจะเป็นองค์เจดีย์ศิลปะล้านนา ที่มีตัวเรือนธาตุเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีซุ้มจรนำ ส่วนบนจะเป็นองค์ระฆังศิลปะสุโขทัยหรือลังกา
ประตูทางเข้าเป็นซุ้มประตูไม้สามช่องใช้แป้นเก็จ เป็นหลังคา และแกะสลักลายไม้ประดับซุ้มประตูทรงล้านนา ส่วนอุโบสถประดับกระจกและลวดลายปูนปั้นสวยงาม

 

*****************************************

วัดศรีอุโมงค์คำ
*********************
วัดศรีอุโมงค์คำ    ตั้งอยู่เลขที่  ๓  ถนนท่ากว๊าน  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชาวบ้านเรียกว่า วัดสูง  เพราะตั้งอยู่ในที่ราบสูงทั้งเจดีย์และพระอุโบสถยังตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยกสูงอีก ดังนั้นจึงทำให้วัดนี้สูงสง่างาม ประตูทางเข้า เป็นซุ้มประตูไม้แกะสลักใช้แป้นเก็จเป็นแผ่นปูทำหลังคา กำแพงก่ออิฐทำเหมือนกำแพงเมืองเก่าไม่มีการฉาบปูน สีอิฐไหม้ทำให้นึกถึงกำแพงโบราณ เข้าไปด้านหน้าประตูจะต้องขึ้นบันไดสองชั้นเข้าไปสู่พระอุโบสถ    หน้าบันเป็นลายไทยปูนปั้นติดกระจกพื้นสีเขียวทำให้แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งใบระกามีชั้นเดียวแต่มีมุขซ้อนกันสามชั้น
 ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมากในล้านนา คือพระเจ้าล้านตื้อหรือพระเจ้าแสนแซ่  พระเจ้าล้านตื้อเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นจากการคำนวณน้ำหนักของพระพุทธรูปองค์นี้ว่า มีน้ำหนักเป็นล้าน ๆๆ ซึ่งคำว่า ตื้อ เป็นจำนวนนับทางล้านนาหรือทางเหนือ เช่น หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน โกฏิ และ ตื้อ ส่วนที่เรียกพระประธานองค์นี้ว่า   พระเจ้าแสนแซ่ เพราะการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่มาประกอบเข้าด้วยกัน         โดยมีสลัก ชาวเหนือเรียกว่า แซ่  เป็นตัวประสานเชื่อมกัน จึงเรียกว่า พระเจ้าแสนแซ่ 
 นอกจากพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในล้านนาที่ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดศรีอุโมงค์คำแห่งนี้ก็ยังพบพระพุทธรูปหินทรายโบราณอีกมากมายที่ได้เก็บรักษาลงรักปิดทองไว้         โดยเฉพาะพระพุทธรูปพระเจ้าแข้งคม   แข้ง  คือ มีหน้าแข้งเป็นเหลี่ยม ซึ่งพระพุทธรูปแบบนี้ในเมืองพะเยามีไม่มากนัก และที่มีชื่อเสียงคล้ายกับพระเจ้าแข้งคมเมืองพะเยา คือพระเจ้าแข้งคมวัดศรีเกิดเชียงใหม่นั่นก็แสดงว่า      พระเจ้าแข้งคมวัดศรีเกิดกับพระเจ้าแข้งคมวัดศรีอุโมงค์คำคงมีความเกี่ยวพันกันทาง ด้านศิลปะพอสมควร ซึ่งจะต้องศึกษากันต่อไป
 หลังพระอุโบสถก็มีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม กว้างยาวประมาณเกือบ ๓๐ เมตร เป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาอีกสมัยหนึ่งเรียกว่าเจดีย์หน้าไม้สิบสอง                 มีซุ้มจรนำทั้งสี่ทิศมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเจดีย์องค์นี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง      เพราะเคยถูกฟ้าผ่าหักโค่น สมัยหนึ่งมีการบูรณะขึ้นมาใหม่  ด้านล่างของฐานพระอุโบสถและเจดีย์ ยังมีวิหารเล็กๆ    กว้างประมาณ   ๑๐  เมตร  ยาว ๑๕ เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ สององค์ องค์แรก คือ พระพุทธรูปหินทรายพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปองค์นี้เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านประสงค์สิ่งใด เมื่อมาบูชาและอธิษฐานจิตมักจะได้สมปรารถนา   พระพุทธรูปที่สำคัญอีกองค์ก็คือ       พระพุทธรูปหินทรายกว๊านพระเยา พระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะที่งดงามชาวบ้านขุดพบได้ที่เจดีย์เก่ากลางกว๊านพะเยา  หรือชาวบ้านเรียกกันว่า  สันธาตุ ซึ่งในปีที่ค้นพบเป็นปีที่น้ำกว๊านพะเยาแห้งมาก ขนาดที่เดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ เมื่อขุดมาได้แล้วก็นำประดิษฐานไว้ที่วัดสูงหรือวัดศรีอุโมงค์คำ
 วัดศรีอุโมงค์คำ เชื่อว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๙๔   ปัจจุบัน วัดศรีอุโมงค์คำยังเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดที่มีชื่อเสียงคือ โรงเรียนพินิตประสาธน์ ที่รับตั้งแต่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เรียนวิชาสามัญและเป็นที่จำพรรษาของพระสุธรรมมุนี หรือพระราชวิริยาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดพะเยา องค์ปัจจุบัน


************************************
 วัดราชคฤห์
****************************
วัดราชคฤห์   ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๐/๓ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วัดนี้เป็นวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองพะเยา ติดกับศาลหลักเมืองพะเยา     ด้านหน้าประตูทางเข้าจะเป็นประตูโขงขนาดใหญ่เป็นการก่ออิฐถือปูนมีรูปเทวดาปูนปั้น บนยอดมีรูปพรหมสี่หน้า
 ภายในวัดมีพระอุโบสถ   กว้างราวประมาณ   ๒๐   เมตร ยาวเกือบ  ๔๐  เมตรภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย ลงรักปิดทอง งดงามองค์หนึ่งในล้านนา ด้านหลังพระอุโบสถเป็นองค์เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมมีซุ้มจรนำทั้งสี่ทิศ บนเรือนธาตุมีเจดีย์บริวารทั้งสี่ด้าน องค์ระฆังของเจดีย์ฉาบด้วยสีทอง ทางประตูข้าวของกำแพงแก้วมีรูปปั้นสิงห์คู่ทั้งสี่ด้าน
 วัดราชคฤห์     สร้างเมื่อ    พ.ศ. ๒๔๔๓   เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ และเคยเป็นที่จำพรรษาของพระราชวิริยสุนทร อดีตเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

***************************************

วัดไชยอาวาส
************************
วัดไชยอาวาส   เดิมชื่อว่า วัดปักคำ เป็นวัดร้างมาก่อน ปัจจุบันวัดไชยอาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๒   บ้านประตูเหล็ก   ถนนราชวงศ์ หมู่  ๑ ตำบลเวียง  อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๗๗๘๘ ทิศเหนือจรดถนนพหลโยธิน และที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๙ วา จรดตรอก ทิศตะวันตกประมาณ ๒ เส้น ๑๐ ตารางวา จรดตรอกทิศตะวันออก ประมาณ ๒ เส้น ๙ ตารางวาจรดถนนราชวงศ์
 ที่ดินธรณีสงฆ์มีจำนวน๒ แปลง เนื้อที่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา อาคารเสนาสนะ  ประกอบไปด้วย อุโบสถศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิ ปูชนียวัตถุ มีเจดีย์ ว่ากันว่าวัดไชยอาวาสตั้งอยู่ใกล้ประตูเมืองซึ่งทำด้วยเหล็กล้วนชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อว่า วัดประตูเหล็ก หรือวัดไชยอาวาส ประตูเหล็ก ปัจจุบันประตูเหล็กได้ชำรุดไปนานแล้ว
 วัดไชยอาวาส และวัดหลวงราชสัณฐาน เป็นวัดพี่วัดน้องมาแต่โบราณกาล          เนื่องสมัยข้าหลวงวงค์ ได้มาปกครองเมืองพะเยา และได้มาบูรณะซ่อมแซมวัดไชยอาวาสหรือประตูเหล็กและวัดหลวงในราชสัณฐานเสร็จ ได้นิมนต์พระอินทจักร์ วัดปงสนุกด้านใต้มาเป็นเจ้าอาวาสประตูเหล็กและนิมนต์พระภิกษุอินทร์ อินโธ วัดปงสนุกด้านเหนือ จากเมืองลำปาง มาเป็นเจ้าอาวาส  วัดหลวงราชสัณฐาน วัดทั้งสองนี้ จึงเป็นวัดพี่วัดน้องตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน     เมื่อถึงเวลาเทศกาลสำคัญ เช่น วันพระเข้าพรรษาก็ดี วันพญาวันปีใหม่เมืองก็ดี เดือนสี่เป็งก็ดี วันพระออกพรรษาก็ดี วัดทั้งสองก็จะมีการเอา “ ช้าบาตร” หรือข้าวปลาอาหารข้าวต้มข้าวหนมมาไขว่กัน (แลกเปลี่ยนกัน) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทำเป็นประเพณี ทุก ๆ ปี ตลอดไป เพื่อรักษาความเป็นวัดพี่วัดน้อง เมื่อมีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามประสาพี่และน้องดังนี้ ฯ


*********************************

 

 

วัดศรีจอมเรือง
**********************
วัดศรีจอมเรือง   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดศรีจอมเรืองหรือชาวบ้านเรียกกันว่า วัดจองคำ เป็นของชุมชนไทยใหญ่ (เงี้ยว)     ทั้งวิหารและกุฏิของพระสงฆ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่
 การเข้าไปนมัสการสิ่งศักดิ์ของวัดสามารถเดินทางตามทางหลวงซุปเปอร์ไฮเวย์ พะเยา-งาว  เลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเขาเตี้ยใกล้ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา และพระตำหนักกว๊านพะเยา ประตูโขงของวัดเป็นศิลปะไทยใหญ่ เข้าไปภายในวัดมีศาลาการเปรียญหนึ่งหลังและมีอนุสาวรีย์เจ้าแม่กวนอิมเป็นที่บูชา ที่สำคัญ คือวิหารและพระอุโบสถเป็นหลังเดียวกัน ภายในมีพระพุทธรูปศิลปะล้านนา ลงรักปิดทองภายในวิหารติดกระจกเล็กๆลวดลายสวยงาม ด้านหลังอุโบสถ ก็จะเป็นเจดีย์ศิลปะใหญ่ มีซุ้มจรนำทั้งสี่ด้าน  ฐานกว้างยาวราวสัก ๒๐ เมตร
  ประวัติของวัดเขียนไว้     พ.ศ. ๒๔๔๒     เมืองพะเยาได้เกิดการจลาจลเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหัวเมืองในสมัยรัชการที่ ๕       ชาวพะเยาได้พากันหนีไปอยู่เมืองลำปาง หลังจากนั้น ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงพากันกลับมาบูรณะบ้านเมืองดังเดิม พวกไทยใหญ่ที่มาด้วยครั้งนั้น     ได้มาปฏิสังขรณ์วัดของตนเอง คือ วัดจองคำ  ขึ้นมาใหม่   โดยมีจองมูกร๊ง     จองส่งคำ
จองส่งอ่อง จองกู่ ลุงลายคำ ลุงมา เป็นประธาน แล้วไปนิมนต์พระพม่าจากลำปาง นับแต่นั้นก็จะมีพระสายพม่า มหานิกายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดจองคำตลอด ทำให้วัดนี้ได้กลายเป็นวัดไทยศิลปะพม่า และไทยใหญ่ ในท่ามกลางของชุมชนไทยใหญ่ที่มีวิถีชีวิตโดดเด่นเป็นของตนเอง
 วัดศรีจอมเรือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ ปัจจุบันก็ยังได้นิมนต์พระพม่ามหานิกายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส คือ พระครูสุจิณธรรมสาร

***************************

วัดอินทร์ฐาน
***********************
วัดอินทร์ฐาน   ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ต๋ำ  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สร้างเมื่อ   พ.ศ. ๒๔๗๙   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่   ๒๗   กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑
 สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือพระอุโบสถที่ได้รับการบูรณะใหม่ เมื่อเดินเข้าไป  ก็จะเห็นรูปตุงหรือธงไม้แกะสลักส่วนปลายเป็นหงส์ พระอุโบสถตั้งอยู่บนฐานยกสูง สถาปัตยกรรมจะไปทางศิลปะอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ ที่น่าสนใจก็คือ หน้าบันพระอุโบสถ    จะเป็นการฉลุแกะสลักไม้เป็นลายไทยติดหน้าบันพระอุโบสถดูแล้วกลมกลืนกัน ไม่นาคสะดุ้ง แต่เป็นใบระกา หัวพญานาคราชสามชั้นสีขาวตัดกับสีน้ำตาลแก่ของลายไม้
 สถานที่ตั้งติดถนนซุปเปอร็ไฮเวย์ สายลำปาง เชียงราย ก่อนจะเข้ามาถึงในตัวเมืองพะเยา อยู่ทางด้านซ้ายมือ     วัดนี้นอกจากจะเป็นวัดเก่า  ร่วมร้อยปีแล้วปัจจุบันได้มีการบูรณะพระอุโบสถให้สวยงาม บริเวณแม้จะไม่กว้างขวางมากนักก็จัดระเบียบให้เป็นที่ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ภายในพระอุโบสถ  ก็มีพระพุทธรูปหินทรายลงรักปิดทอง   สวยงาม   ดูข้างในเหมือนพระอุโบสถนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ซึ่งหลังพระอุโบสถนี้ก็จะเห็นพระเจดีย์องค์ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่หลังพระอุโบสถ
 วัดนี้ท่านเล่าว่าเป็นวัดที่ประทับของพระอินทร์อาสนะของพระอินทร์ ที่หน้าบันจึงมีรูปพระอินทร์นั่งประทับบนอาสนะหรือที่ประทับ เข้าไปแล้วร่มรื่นน่าสนใจ

 

*********************************************


 

Выражение глаз заставило Маусглова содрогнуться от ужаса.

Отстегнув пряжку на сумке, он потянул за стропы на ощупь они казались надежными.

Я хочу объявить о моей помолвке "Скачать турецкого гамбита"с капитаном Биггаром.

Мигая фарами, к нам подъехала патрульная "Сказки афанасьева скачать"машина, и полицейский подумал, взглянув на изломанную позу Воана, "Виндовс медиаплеер скачать торрент"что мы побывали в крупной аварии.

А может быть, и сам Совет мог бы проникнуть на место на каком-нибудь летательном аппарате для быстрой рекогносцировки.

Теперь он очнулся и снова был готов к рукоприкладствам, стратагемам и выходкам.

Негр отвязал "Этимологический словарь русского языка"челнок и кивком "Ползунки и ходунки. Три первых года в жизни малышей"пригласил меня садиться.

Моим идеалом является немецкий "Песенки и потешки"профессор Удо "Новый англо-русский и русско-английский словарь для школьников свыше 25000 слов и словосочетаний"Крафт.

Да не дрожи ты так, дурачина,-улыбаясь, "Лучшие рецепты красоты"сказал поручик Лукаш,-и "Занимательная астрономия"исправься.

Ах, я и не подозревал "Брест. Июнь. Крепость. В двух книгах. Книга первая"тогда всей глубины, всего "Козы: разведение, содержание, уход"величия этой жертвы!

Несколько "Тесты по грамматике русского языка: в 2 ч. Ч. 1"человек бросились к "Запах страха"ним и розняли противников.

Вот это уж мне совсем не нравится!

ทำบุญไหว้พระในวันธรรมสวนะ

          
กิจกรรมทำบุญไหว้พระวันธรรมสวนะ
            นายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมข้าราชการในสำนักงาน   ได้ร่วมกันทำบุญ   ใส่บาตรในวันธรรมสวนะ  ระหว่างวันเข้าพรรษาณ วัดนาปรัง อำเภอปง    และวัดห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และได้พบปะประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนารับทราบปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาเป็นศาสนทายาทเพิ่มขึ้น

Он обеспечит "Свияш книги скачать"себе самую надежную защиту, какая только "Opera + кряк"мыслима в этой стране.

Да с какой еще жадностью жрала, вместе с "Новое версия скачать агент"перьями, и ворчала при этом от удовольствия.

Подарок "Скачать тролль гнёт ель"нас несколько потряс, но покажите "Скачать сказки приколы"нам новобрачных, которым бы не хотелось "Скачать песню wwe"чуть роскоши.

Я сказал, что вы лучший начальник службы безопасности "Скачать игру суперсемейка подземная битва"из всех, когда-либо служивших на этой станции.

Надеюсь, "Журналы рекомендованные вак"у вашей подруги с чувством юмора все в порядке, "Книга танкист или белый тигр"сказал он, глядя, как девушка пожирает "выгодный потребительский кредит"надпись восторженным взглядом.

Много он убивал на своем веку, но это случай особенный.

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวด้วยพระธรรมต้านยาเสพติด

  นายหาญ  งามเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมต้านยาเสพติด  โดยมีโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 3 โรง คือโรงเรียนร่มโพธิ์ทอง,ทุ่งกาชัย และโรงเรียนบ้านปาง อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2552 ณ วัดพระธาตุแจโว อำเภอดอกคำใต้

Как видишь или, вернее, слышишь, засмеялся я.

Дорога шла редким лесом, где "Фрейд скачать книги"все было хорошо видно впереди и позади нас, но ни белый, ни черный, ни красный, ни желтый враг не появлялся ни перед нами, ни с тыла.

нетерпеливо спросил Робладо, воспользовавшись паузой и начиная уже "Джейн эйр скачать"догадываться, что скажет Карлос.

Жаль, что он не физик, сказал Зернов.

Сама Хадж-Ева, а не дух ее, лила на меня "Голицынский грамматика ключи скачать"прохладную воду.

За это его сослали в Майн-Сити, откуда совсем недавно вызволил Оливье.

Когда удрал главарь, искусственная жизнь "Экономика и рынок для девчонок и мальчишек"покинула тело "Эмулятор android скачать для windows"гиганта.

Отцы иезуиты давно бы изгнали их или "Одиночество в Сети"как-нибудь иначе расправились с этой "Париж с детьми: путеводитель"семьей, если бы ей не покровительствовал прежний военный комендант.

Я "скачать евангелие от ессеев"никогда не утруждал "Развитие речи в картинках: занятия детей (дети)"себя изучением обычаев новой церкви.

Из Толедо "Сказки о великих сражениях, ябедах и жадинах"к нам прибыли неплохие новости.

Луиза обменялась с "Мария Федоровна"Морисом лишь легким поклоном.

Казалось, устроители считали, что если придать "Удивительная сила эмоций (мяг)"офису утонченный вид, то это "игры скачать телефона"будет равнозначно осквернению святыни.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ