Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการธรรมทูตสัญจร และการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ณ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ร่วมงานวันบูรพาจารย์ครบรอบการก่อตั้ง 28 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาส่งเสริมศีลธรรม


พิธีเปิดโครงการนิสิตจิตอาสาตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส และร่วมสานเสวนา “การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5ส” ณ วัดศรีมาลัย อำเภอจุน


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 14 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ