Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ข่าวดี...จังหวัดพะเยา ได้รับแต่งตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเพิ่มอีก 4 สำนัก

      ตามมติท่ีประชุมเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติแต่งตั้งสำนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๔ สำนัก ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยาเพิ่มคือ

อ่านเพิ่มเติม...

วางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีศากยธาตุฉลองพุทธชยันตี

 

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๙ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรี

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้รังวัดที่ดินวัดร้าง

  

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายประสาท  ชาวเวียง 

อ่านเพิ่มเติม...

วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มวันคล้ายวันสวรรคต

อ่านเพิ่มเติม...

ปี๋ใหม่เมือง...สูมาคารวะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

  

  นางจินดา  หน่อคำบุตร  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ