Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

  

                     นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ได้รับพระราชทานพระอนุญาตจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานมูลนิธีมิราเคิล ออฟ์ไลฟ์ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗๕  จังหวัดทั่วประเทศ โดยร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมอบรมศึกษา ปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป จังหวัดละ ๒ รุ่น  รุ่นละ ๕๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

อ่านเพิ่มเติม...

พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯทรงพระราชทานของที่ระลึก

  

            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจใน จ.พะเยา คือวัดพระเจ้านั่งดิน,วัดแสนเมืองมา,วัดนันตาราม,วัดหย่วน อำเภอเชียงคำมีการบันทึกเทปแถบวีดีทัศน์โครงการพิเศษ รายการ "เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์" ตอน "อิ่มบุญอิ่มใจ สายใย

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดพะเยาได้รับรางวัลบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น

            จังหวัดพะเยาได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์และวีธีการที่คณะกรรมการของ ก.พ. และคณะกรรมการคัดเลือกของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา กำหนด

อ่านเพิ่มเติม...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา

                  

          วันที่ 21 มีนาคม 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจใน จ.พะเยา คือวัดพระเจ้านั่งดิน,วัดแสนเมืองมา,วัดนันตาราม,วัดหย่วน อำเภอเชียงคำมีการบันทึกเทปแถบวีดีทัศน์โครงการพิเศษ รายการ "เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์" ตอน "อิ่มบุญอิ่มใจ สายใยครอบครัว"และนายประพันธ์   คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยข้าราชกรในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ถวายงานพระองค์ท่านอย่างเต็มศักยภาพและเต็มใจอย่างยิ่ง จนได้รับของพระราชทานจากพระองค์ท่าน จำนวน 3 คน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมไวยาวัจกร...จังหวัดพะเยา

                                เมื่อวันอังคาร ที่ 15  มีนาคม 2553 นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา     ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาได้จัดโครงการอบรมไวยาวัจกร  ณ วัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งอบรม ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2554  โดยมีพระศรีสุทธิเวที รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 210 ราย และได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ และไวยาวัจกรในอำเภอเชียงคำเป็นอย่างดี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Настоящих беглых рабов "Инвентаризация запасов"было очень немного.

Не "Инвентаризация и переоценка основных средств"было ни одного места, где "Инвентаризация и переоценка основных средств на примере ООО 'Лесник'""Инвентаризация и учет денежных средств"основных средств">Инвентаризация и переоценка основных "Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, выявление результатов инвентаризации"средств"песчинки успели бы слежаться.

Я должен сейчас же сказать "Инвентаризация как основной метод фактического контроля"ей все''.

Лицо, "Инвентаризация как способ контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей"фактического контроля">Инвентаризация "Инвентаризация как способ контроля за сохранностью собственности"как основной метод фактического контроля"посмотревшее на него из зеркала, не изменилось ни на йоту с конца шестидесятых.

Впервые Мастера Синанджу встречала тишина, а не восторженные крики и хвалебные гимны.

Взвод японских солдат бросился вперед, пытаясь преградить путь неприятелю.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ