Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

คลื่นสันติภาพ

     ในวันทึ่ 19  ธันวาคม 2552 นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง ดร นิเชต  สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฏก (ป.อ.) ปยุตฺโต เป็นผู้มอบ 

สวดมนต์ปีใหม่ สุขใจ ได้บุญ

     

       สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ คณะสงฆ์และชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก เครื่องดื่ม

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

  

               วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น   ในระดับจังหวัด และให้เจ้าอาวาสเข้าร่วมพิธีรับมอบพัดสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นในวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ วัดพิชยญาติการาม
เขตคลองสาน กรุงเทพ ฯ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพระธรรมนำชีวิต

                                  

                        พระศรีสุทธิเวที รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า บทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์พะเยา นอกจากการเป็นผู้เผยแผ่พระธรรม ยังมีบทบาทช่วยเหลือประชาชนในสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีความสงบ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยคึกคะนองอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องช่วยกันดูแลและขัดเกลาให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

5 ธันวามหาราช 2552

       วันที่ 5 ธ.ค.52 ที่จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5    ธันวา มหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยมีนายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯในครั้งนี้ได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 83 รูป ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 830,009 ตัว ณ บริเวณกว๊านพะเยา ตลอดจนพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดพะเยา 2552 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ