Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ขอเชิญชวนสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา

    

                    คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาร่วมกันจัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา  ขอเชิญบุคลากรของรัฐและประชาชนทั่วไปสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
จำนวน ๘๓ รูป ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวม ๗ วัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ

        คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันจัดทำโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆธิการ ระดับเจ้าอาวาส ในจังหวัด  มีจำนวนสี่ร้อยกว่าวัด  เจ้าอาวาส จำนวน 480 รูป เพื่อให้การรับธุระบริหารจัดการพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญบ้านพักและสืบชะตาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

  

            นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้จัดทำพิธีทำบุญบ้านพักและสืบชะตาในวันที่ 16   พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.49   น. ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา  มีข้าราชการในจังหวัดเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

Конечно, "Звездоцап и Саша (комплект комиксов из 3 книг)"именно на этом направлении возникает легенда, что Господь "Учитесь рисовать собак"наш чего-то совершил, что никто, кроме Иоанна, не "Бог был инопланетянином: обзор древних текстов"знал.

Это была "ЕГЭ. Английский язык. Практикум. Аудирование (+CD)"саванна естественный луг, где паслись лошади "скачать программу для изменение музыки"и домашний скот.

Из этого состояния их неожиданно вывела не мысль, "Математика. 2 класс. Контрольные и диагностические работы. К учебнику М.И. Башмакова"возникшая в сознании, а скорее чисто внешнее, зрительное впечатление.

Иди "Анкета для друзей "Мишка" (24808)"вперед, не пугайся туманов пройдешь.

Странно, что "Праздничное застолье"это не пришло мне в голову "Самопреображение"раньше.

Саввы в Белграде пропала без вести.

Показывают ту серию, которую мы пропустили!

Я шел так "Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности"быстро, как только мог, но от пережитого мною "Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО 'Завод ЖБК -1'"задача по составлению бухгалтерского "Компьютеризация и учет затрат в ОАО 'Динамик'"отчета промышленного предприятия">Комплексная задача по составлению бухгалтерского отчета промышленного предприятия"ужаса, должно быть, ослабел "Компьютеризация бухгалтерского учета"колени мои дрожали "Компьютерные информационные системы в аудите"и "Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности"ноги подкашивались.

Сопротивляться "Компьютерные бухгалтерские учетные системы и их возможности"моей воле бесполезно.

И на душе "Компьютерный учет: преимущества и недостатки"у него становилось как-то беспокойно, тревожно; эта смутная тревога все росла, пока он не "Комп`ютеризовані методи аудиту"достиг того места, где ему надо было свернуть.

Некоторые матросы чуть языка не лишились на время; зато другие бурно выражали свое удивление громкими криками и возбужденными жестами.

СУД СРЕДИ ПЛАМЕНИ Падая, я подумал, что настал мой конец, что через несколько минут меня охватит пламя и я погибну мучительной смертью.

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

สะยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มะหิทธิกา เทยยะรัฏฐัง อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา สะยามะเทวานุภาเวนะ สะยามะเทวะเตชะสา ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

คาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชร PDF พิมพ์ อีเมล

เขียนโดย manager

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 20:39

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี)

พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงและตั้งคำอธิษฐานว่า

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

๑.ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เยปิวิงสุ นะราสะภา

พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์
ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว
เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ
เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก มุนิสสะรา

มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น

๓.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง
พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

๔.หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก

พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

๕.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเล

พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

๖.เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

มุนีผู้ประเสริฐคือ พระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

๗.กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ
มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

๘.ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ

พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี
พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

๙.เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะ ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร
เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

๑๒.ชินนานา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้
ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง
สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะ โต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน
อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น
เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพเต มะหาปุริสาสะภา

ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น
จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

๑๕.อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม
จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า
ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ
แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ 

Геройством "Дающий"он не отличался и чаще всего околачивался у нас, так как наверху свистели "Мне всегда везет! Мемуары счастливой женщины"пули и рвалась шрапнель.

Увидишь, мой брезент нас еще выручит.

Такая "Большая банка рецептов"же дорога "Стихи к осенним детским праздникам"вилась по противоположному каменному откосу, в этом месте можно было пересечь долину "Характеры"на много миль вокруг "Пироги. Подробные пошаговые инструкции"это был единственный путь, ведущий с одной стороны плоскогорья на другую.

Я "Принцесса и гоблин Метод комментированного чтения"вскочил с кресла и подошел поближе.

Догадаться, "Тело человека"что это глаза крыс, не представляло труда, но это было для меня "Практический курс джазовой импровизации для начинающих: учебно-методическое пособие"слабым утешением.

Экипаж подъехал почти одновременно открытый "Карл Густав Юнг"кузов легковой автомашины, запряженный парой рослых и упитанных лошадей с расчесанными гривами.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ