Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม       
เขียนโดย manager    

                   
             
          นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของ     ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาระหว่างวันที่  8 - 10 เมษายน 2553 มีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 204 คน ณสำนักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโย
ทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และมีผู้ที่ได้รับ
พิจารณาให้เป็นแกนนำจะเข้าอบรมระดับภาค จำนวน 20 คน คือ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมการดำเนินโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน

  

       นายหาญ  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา     พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา (ผู้ประสานงานระดับจังหวัด)ร่วมประชุมการดำเนิน
โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชน เมื่อวันที
17 มีนาคม 2553 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงาน
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

บูชาครูบาเจ้าศรีวิไชย

  

                     

                     ด้วยคณะสงฆ์และกรรมการวัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ได้ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับจากรัฐบาล ณ รัฐสภา และเพื่อเป็นถาวรวัตถุ
ไว้ในพระพุทธศาสนา      ให้ชาวพุทธผู้ศรัทธาได้เข้าทำการสักการบูชา

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติวัดใต้บาดาล (วัดติโลกอาราม)

  

               วัดติโลกอาราม  เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จม
อยู่ในกว๊านพะเยา เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช แห่งราชอาณา
จักรล้านนาโปรดให้พระยายุทธิษถิระ          เจ้าเมืองพะเยา
สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.  2019-2029   ในบริเวณที่เรียกว่า
บวกสี่แจ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

มาฆบูชาจังหวัดพะเยา

 

         นายเชิดศักดิ์  ชูศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกัน
ตักบาตรริมกว๊านพะเยา และเวียนเทียนวัดติโลกอาราม

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ