Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานประเมินคุณภาพภายใน

  

         ท่านรองบุญศรี พานะจิตต์    รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดกรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม      แผนกสามัญศึกษา ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมร่มอินทนิล ปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติเมืองภูกามยาว(พะเยา)

. ประวัติเมืองพะเยา
                พะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองพะเยา  อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ  อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอภูซาง และอำเภอภูกามยาว
                พะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พะยาว  มีอายุกว่า 900 ปี        โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง  เมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุด   ในสมัยพ่อขุนงำเมือง "เมืองภูกามยาว หรือ พะยาว"  เคยมีเอกราชสมบูรณ์มีกษัตริย์ปกครองสืบราชสันติวงศ์มาปรากฏตามตำนานเมืองพะเยา พุทธศักราช 1602  (จุลศักราช 421) พ่อขุนเงิน      หรือลาวเงิน กษัตริย์ผู้ครองนครเงินยางเชียงแสน มีพระโอรส 2 พระองค์ คือ ขุนชิน        และขุนจอมธรรม เมื่อโอรสทั้งสองเจริญวัยขึ้น พ่อขุนเงิน ได้ให้         ขุนจอมธรรม ปกครองเมืองภูกามยาว ซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ ส่วนขุนชินปกครองเมืองนครเงินยางเชียงแสน ในราชสำนักขุนจอมธรรมและไพร่พลได้ไปถึงเมืองภูกามยาว และสร้างเมืองขึ้นอีกแห่งหนึ่งซึ่งแต่เดิมเป็นที่ตั้งเมืองโบราณชื่อเมืองสิงหราช ณ เชิงเขาชมพู และได้ครองเมืองภูกามยาวได้ 24 ปี ขุนจอมธรรมมีพระโอรส 2 พระองค์ คือ ขุนเจือง และขุนจอง เมื่อขุนจอมธรรมสิ้นพระชนม์ ขุนเจืองโอรส    จึงได้ขึ้นครองราชย์แทน ในขณะครองเมืองได้รวบรวมลี้พลไปช่วยเมืองนครเงินยาง ของขุนชินผู้เป็นลุงจนรอดพ้นจากการรุกรานของแกวหรือ ญวนได้สำเร็จ ขุนชินทรงโสมนัสยิ่งนัก จึงยกธิดาชื่อ พระนางอั๊วคำสอน ให้ และสละราชสมบัติให้แก่ขุนเจือง      เมื่อขุนเจืองได้ครองเมืองเงินยางแล้ว จึงให้โอรสชื่อว่า"ลาวเงินเรือง" ขึ้นครองเมืองพะเยาแทน ท้าวลาวเงินเรือง ครองเมืองพะเยาได้ 17 ปี ก็สิ้นพระชนม์ ขุนแดงโอรสครองราชย์ต่อมาเป็น เวลา 7 ปี    ขุนชอง ซึ่งเป็นน้าก็แย่งราชสมบัติ และ ได้ครองเมืองพะเยาประมาณ 20 ปี และมีผู้ครองราชย์สืบต่อมาจนถึงพระยางำเมืองกษัตริย์เมืองพะเยา องค์ที่ 9 ซึ่งเป็นราชบุตรของพ่อขุนมิ่งเมือง เมื่อพระชนมายุได้ 16 ชันษา พระบิดาส่งไปศึกษา ที่สำนักสุกันตฤาษี เมืองลพบุรี จึงได้รู้จักกับพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย   โดยได้ศึกษาศิลปศาสตร์จากอาจารย์เดียวกัน และทรงเป็นสหายกันตั้งแต่นั้นมา เมื่อเรียนจบก็เสด็จกลับเมืองพะเยา
ปีพุทธศักราช 1310 พ่อขุนมิ่งเมืองพระราชบิดาสิ้น      พระชนม์ จึงได้ขึ้นครองราชย์แทน ต่อมาพ่อขุนเม็งราย ได้ยกทัพมาประชิดเมืองพะเยา พ่อขุนงำเมืองสั่งให้ไพร่พล อยู่ในความสงบและได้ให้เสนาอำมาตย์ออกต้อนรับโดยดี พระองค์ได้ยกเมืองชายแดนบางเมืองให้แก่พ่อขุนเม็งรายเพื่อเป็นการสงบศึก และทั้งสองพระองค์ยังได้ทำสัญญาเป็นมิตรต่อกันตลอดไปพระยาร่วง ซึ่งเป็นสหายสนิทได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนพ่อขุนงำเมืองเป็นประจำทุกปี และได้มีโอกาสรู้จัก พ่อขุนเม็งราย ทั้งสามพระองค์ทรงเป็น  พระสหายสนิทกันมาก ถึงกับได้หันหลังพิงกัน พร้อมกับทำสัจจะปฏิญาณ แก่กัน ณ ริมฝั่งแม่น้ำกู (แม่น้ำอิง) ว่าจะไม่ผูกเวร   แก่กันจะเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันและได้กรีดโลหิตออกรวมกัน ในขันผสมน้ำดื่มพร้อมกัน
เมื่อปีพุทธศักราช 1816 พ่อขุนงำเมืองสิ้นพระชนม์ลง ขุนคำแดงและขุนคำลือได้สืบราชสมบัติ   ต่อมาตามลำดับ    ในสมัยขุนคำลือนี้เองที่เมืองพะเยาต้องเสียเอกราชไป พระยาคำฟู แห่งนครชัยบุรีศรีเชียงแสน ได้ร่วมกับพระยากาวเมืองน่าน ยกทัพมาตีเมืองพะเยา พระยาคำฟูตีเมืองพะเยาได้ก่อน และ ได้เกิดขัดใจกับพระยากาว ทำให้ เกิดการสู้รบ พระยาคำฟูเสียทีจึงยกทัพกลับเชียงแสน เมืองพะเยาจึงได้รวมอยู่กับอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่นั้นมา พุทธศักราช 2386 การนี้ชี้ให้เห็นถึงการเลือกชัยภูมิในการสร้างเมืองพะเยา เพราะเมืองพะเยามีชัยมงคล 3 ประการ คือ
ประการแรก มีแม่น้ำสายตาหรือแม่น้ำอิง อยู่ทางใต้ของเมือง และไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประการที่สอง มีกว๊านพะเยาหรือหนองเอี้ยง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง
ประการสุดท้าย คือ หัวเวียง มีดอยจอมทองที่บรรจุพระธาตุจอมทอง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา   แสดงให้เห็นว่าการสำรวจดูพื้นที่เพื่อเลือกทำเล เพื่อสร้างเมืองต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำและที่ราบเป็นหลักตามตำนานจะเห็นได้ว่าพะเยามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ  ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจนในปี พ.ศ. 2520        จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. 2520

 

 

 

Я слышал громкие удары своего сердца, и мне казалось, что, торопясь к желанной "Скрипт статей"цели, они обгоняют мои шаги.

Где здесь этот спасительный фонтан, у которого дожидаются насмешливые друзья.

Второй двигатель полицейского статус-кво, продолжал Зернов, это искусственное торможение технического прогресса.

В этом кармане лук, в этом вермишель.

Гляньте-ка на штучку, которая задала нам такого страха!

Но картинные движения рук и порхание складок кимоно говорили Римо, что Чиун работает на телекамеры.

А "картинки юрий бойко скачать"потом рыцарь поднял свое оружие и "скачать книгу собор без крестов книгах"нанес первый удар.

Мне всю душу завязали узлом и пропустили через "угарные картинки скачать"отжим.

Тем не менее, началось "песни на французском скачать"какое-то движение, и я "скачать аськи баян"задержался, чтобы не быть обнаруженным.

Это была пара хорошо "скачать карты навител украина торрент"известных всей округе ищеек, специально обученных выслеживать несчастных "роман иеромонах скачать"негров, когда, не выдержав зверского обращения надсмотрщика, те бежали в "игры головоломки торрент"леса.

Все уже позади, товарищ министр.

Я "скачать прикольные звук на телефон"сказал, что это не план, а песня, самый отличный план, какой я когда-либо слышал.

Движение было "warcraft 3 скачать карта" незаметным, цифры росли лишь небольшими "Занимательная геометрия" долями, но все же прогресс был "скачать книгу хоббит или туда и обратно" очевиден.

И началась процедура одевания двух духов в "краткое содержание царь рыба краткое содержание" телесную оболочку.

Надеюсь вскоре увидеться с вами "Самоучитель совершенной личности. 10 шагов на пути к счастью, здоровью и успеху" в Венеции!

Жидкость, стекая по подбородку мертвого старика, "Скачать uninstall tool crack" проливалась на ночную сорочку и на простыни.

Тебе не "Сто одежек со всего света: полезные стихи для дошкольников и младших школьников" удастся ее долго "улицкая произведения" удерживать.

Еще часть думает, что имел место "ритм музыка ритма скачать" поток космический лучей чрезвычайной интенсивности, наведенный, по всей "играть игровые автоматы на гривны" вероятности, близкой и доселе неоткрытой сверхновой звездой.

สรุปการประชุม มส. ครั้งที่ 16 วันที่ 30 กค.52

  สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16 
  วันที่ 30 กรกฏาคม 2552

๒.๔ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยาจำนวน ๖ แห่ง คือ
        ๑) แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
        ๒) แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
        ๓) แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
        ๔) แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดแสนเมืองมา ตำบลมาง อำเภอเชียงคำ
        ๕) แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
        ๖) แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ

โครงการพุทธธรรมนำชีวิตบวชเนกขัมมะจาริณี

 

       เทศบาลเมืองพะเยา , คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา   และสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา         ร่วมกันจัดทำโครงการพุทธธรรมนำชีวิตบวชเนกขัมมะจาริณี
เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนีนาถ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา     77     พรรษา  12    สิงหาคม   2552 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 235 คน ณ พุทธมนฑลจังหวัดพะเยา บริเวณพระธาตุจอมทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่้างวันที่ี 11-13 สิงหาคม 2552

Нечего "операционная система линукс скачать"нам было отнимать у них Боснию "скачать игры на компьютер кто хочет стать миллионером"и Герцеговину.

Дело очень простое,-объяснил Швейк.

Он исчез внезапно, "скачать уголовный кодекс"на глазах у матросов, "скачать песни депеш мода"не сводивших с него взгляда.

Степной ветер "программы для создания минусовок скачать на русском языке"разрумянил лицо молодого ирландца; сильная, "скачать джеки чана мультик"бронзовая от загара шея подчеркивала "скачать клипы наговицына"мужественную красоту юноши.

Я прислушался это "скачать блатняк музыка"была не "на звонок любимому скачать"взрослая собака; скорее слабо завывал щенок.

После "скачать acorp l100s драйверы"этого он вознамерился спать дальше.

วันแม่แห่งชาติในจังหวัดพะเยา

  
             เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา   77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียน    ถวายพระพรชัยมงคล    งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     วันพุธ   ที่  12 สิงหาคม 2552 เวลา 06.30 น.
พิธีณ ลานพ่อขุนงำเมืองนำโดยนางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัด
พะเยาพร้อมข้าราชการในจังหวัดพะเยาโดยมีพิธีตักบาตร ปล่อยปลาและลงนาม
ถวายพระพร ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ

Может, и так, "скачать в контакте аудиозаписей" ответила она, стискивая руки и оглядываясь на душу, "бесплатный игровой автомат клубнички" которая стояла, уставившись на них.

Ваша точка "герои произведения герои нашего времени" зрения элегантно подтвердилась.

спросил Жерар, опять поднося карту "книга скачать дмитрий силлов" к Лео.

Только сейчас сэр Оливер "Пруд Белых Лилий" заметил, что в глазах у того, кто выдает себя за "Учимся дружить. Книга в помощь малышу" Антонио Креспи, венецианского торговца "Английский язык. 3-й год обучения. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (+CDmp3)" тканями, горят зловещие красные огоньки, хотя, возможно, "скачать смуглянка песни" это были просто отблески пламени.

Я лишь воспользовался случаем, он протянул руку "Prototype русификатор текста" и нежно потрепал Поля "школьные песни минусовки скачать" по щеке.

В первый момент она немного нервничала, теперь же получала удовольствие от происходящего.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ