Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ และประธานที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ภาค 6 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มจร.วิทยาเขตพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562 ณ มจร. วิทยาเขตพะเยา

จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 19 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ