Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

คลื่นสันติภาพ

     ในวันทึ่ 19  ธันวาคม 2552 นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง ดร นิเชต  สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฏก (ป.อ.) ปยุตฺโต เป็นผู้มอบ 

บทความ อื่นๆ ...