Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชุมชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาเถรสมาคม ฯ

      

 

              วันศุกร์ที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  ได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยเรื่องโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕จำนวน ๖ ฉบับ ให้กับผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จำนวน๙ โรงเรียน ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการตามประกาศฯ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  ให้ได้ผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
 

บทความ อื่นๆ ...