โครงสร้างบุคลากรนางเกลียวพรรณ์  ขำโนนงิ้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา


นายประสาท ชาวเวียง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายสุรเชษฐ์ เสนตระกูลชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์ ภาชนนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวดวงนภา แก้วปัญจะ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายสุรินทร์ อิ่นแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นางปิยะพร คำจ้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรินทร์ ศรีจริยากร
พนักงานขับรถ

นายธนู อินวงศ์วรรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางปราณิสา ฟูเฟือง
พนักงานทำความสะอาด